Nyheter

Hva skjer med kobberforbudet?

Publiseringsdato: 13. januar, 2006

Skrevet av: Gunnar Grini

I den rød-grønne regjeringserklæringen loves en utredning av forbud mot bruk av kobber til impregnering av trevirke. SFT har levert en foreløpig utredning hvor man inntar en forbausende defensiv holdning til kobberforbudet.

Kobber inngår i mange produkter, hovedsakelig notimpregneringsmidler, bunnstoff til båter, treimpregneringsmidler og rør. Utslipp fra produkter utgjorde rundt 77 prosent av de totale kobberutslippene i 2002. Dette tallet vil trolig bli langt høyere i 2006 ettersom påføring av TBT-holdig bunnstoff på båter ble forbudt fra 2003, noe som har medført økt bruk av kobber i bunnstoff til båter. Produktforskriftens forbud mot bruk av krom og arsen i impregnert trevirke fra 2002 har ført til at kobber nå brukes til dette formålet. Dette medfører økt utlekking av kobber, fordi arsen hadde egenskapen til å binde kobberet til det impregnerte trevirket. Mange barnehager har i dag forurenset jord på grunn av utlekking av miljøgifter fra impregnert trevirke i lekestativer m.m.

Alternativer finnes
Det finnes alternativer til kobber for de fleste produkter. For kobberimpregnerte nøter har doble notposer fremstått som et av flere aktuelle alternativ. Doble notposer er systemer der den ene posen kan trekkes opp og tørkes mens den andre står i sjøen. Med slike systemer blir kobberimpregnering overflødig fordi begroingen drysser av etter tørking. Det finnes flere teknologier som kan erstatte bruk av dagens kobberimpregnerte treverk eller truet regnskog. Et eksempel er det norske selskapet Wood Polymer Technology som representerer en teknologi hvor treverkets motstandsdyktighet mot råte, sopp og insekter ikke skyldes toksiske effekter, men en modifisering i trematerialene. Et varslet generelt kobberforbud vil nok også sette fart på utviklingen av kobberfritt bunnstoff.

Kobberforbud eller ikke?
I Regjeringens tiltredelseserklæring heter det at “Regjeringen skal arbeide for at folk skal oppleve en giftfri hverdag, og sikre at barn ikke utsettes for miljøgifter i sitt oppvekstmiljø.” Som et av flere tiltak vil Regjeringen “Utrede forbud mot bruk av kobber til impregnering av trevirke, og arbeide aktivt for å gjøre miljøvennlige alternativer lønnsomme.” Statens Forurensingstilsyn har nå levert en foreløpig utredning til Miljøverndepartementet. Her inntas en forbausende passiv holdning til innføring av et kobberforbud, med begrunnelse at det per i dag eksisterer få alternativer til kobberbaserte produkter. Bellona deler ikke mange av SFTs vurderinger, og har nå skrevet brev til Miljøvernministeren hvor det argumenteres for innføring av et forbud mot kobber i en rekke produkter.

SFTs utredning og Bellonas brev til Helen Bjørnøy finner du til høyre på siden.