Nyheter

Overvåkningstokt ved Malmøykalven

Nedpumpingsenhet to skip dypvannsdeponiet Malmoykalven (Frontpage ingress image)
Forurensede sedimenter blir pumpet ned i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven

Publiseringsdato: 3. mars, 2006

Skrevet av: Marius Dalen

Onsdag 1. mars var Bellona med NIVA ut på UiO sitt forskningsfartøy ”Trygve Braarud”. NIVA gjennomførte en rekke ulike prøvetakingsoperasjoner i forbindelse med sitt generelle overvåkningsprogram for Oslofjorden. Det ble tatt kjerneprøver og grabbprøver av sjøbunn i tillegg til undersøkelser av blant annet temperatur og saltholdighet. Dumpeområdet ble også undersøkt ved hjelp av en miniubåt (ROV).

bodytextimage_060301_Nedpumpingsenhet4_MD.jpg Photo: Marius Dalen/Bellona

Ved en dypvannsutskifting vil vann med høy tetthet ”renne” over terskelen ved Drøbak og fortrenge dypvannet på innsiden. Når tungt vann renner inn i Bekkelagsbassenget kan vannmasser i mudringsområdet bli presset opp. Eventuell forurensning kan da følge med og vi får en økt risiko for spredning av forurensning. Derfor er det viktig at deponeringen stanses når det er slike forhold i fjorden.

Inspeksjon med miniubåt
Det ble også gjennomført inspeksjon med en miniubåt (ROV) rett ved lekteren hvor nedføring av forurenset masse pågår. Deponeringen er helt i startfasen men det ble alikevel gjort interessante observasjoner.

Dypere enn 50 meter så vi en økt mengde partikler i vannmassene. Videre observerte vi en tett sky av partikler fra fra 60 meters dyp og ned til bunnen. Hvordan spredningen vil være når nedpumpingen settes i gang for fullt vet vi ikke.

Bellona vil følge utviklingen tett og gå ned med denne type utstyr flere ganger for å observere hvordan de forurensede massene oppfører seg når de pumpes ned i deponiet.