Nyheter

Stortingsmelding om miljøskadelige kjemikalier på trappene

Publiseringsdato: 3. mai, 2006

Skrevet av: Gunnar Grini

Regjeringen vil i løpet av 2006 fremme en stortingsmelding om miljøgifter og andre helse- og miljøfarlige kjemikalier. Bellona ønsker seg en melding med konkrete virkemidler som utløser handling.

Regjeringen vil i løpet av 2006 legge frem en egen stortingsmelding om helse- og miljøfarlige kjemikalier. På Miljøverndepartementets hjemmesider heter det seg at

”Regjeringen vil i meldingen presentere utfordringene knyttet til utslipp og bruk av miljøgifter og andre helse- og miljøfarlige kjemikalier. Regjeringen vil også foreslå konkrete tiltak og virkemidler for å møte disse utfordringene.”

Miljøverndepartementet ønsker innspill fra miljøvern-, forbruker- og næringslivsorganisasjoner til utformingen av meldingen, og inviterte i den anledning til et møte der inviterte organisasjoner fikk anledning til å gi innspill til hvordan stortingsmeldingen bør utformes. Bellona var én av tretten organisasjoner som holdt innlegg på møtet.

Bellona forventer at meldingen inneholder konkrete politiske virkemidler som utløser handling på områder som opprydning i historisk forurensing, mindre bruk av helse- og miljøskadelige stoffer i nye produkter, stadig lavere utslipp fra industrivirksomhet og fornuftig håndtering av avfall der ressursene i avfallet utnyttes samtidig som helse- og miljøskadelige stoffer destrueres.