Nyheter

Krever informasjon om hemmelige tilsetningsstoffer

SFT krever nå utdypende informasjon om tilsettingssoffer i avisingsvæsken som benyttes ved Sandefjord Lufthavn Torp.
NRK

Publiseringsdato: 7. juni, 2006

Skrevet av: Marius Dalen

SFT ber Sandefjord Lufthavn om en begrunnelse for hvorfor tilsettingsstoffer i avisingskjemikalier må hemmeligholdes av konkurransemessige forhold. Hemmeligholdelsen var et av Sandefjord Naturvern og Bellona sitt ankepunkt mot utslippstillatelsen i 2004.

Tilsettingsstoffer i avisingsvæsken som benyttes på Sandefjord Lufthavn (SL) hemmeligholdes. Presise vurderinger av eventuell miljøskade blir derfor svært vanskelig å gjennomføre. Statens forurensningstilsyn (SFT) ba i brevs form 07.04.06 SL om innsyn i informasjon om avisingskjemikaliene som benyttes ved lufthavnen. SL opplyste i sitt svar 15.05.06 at produsenten Kilfrost Ltd. er tilbakeholden med å gi opplysninger som kan røpe resepten for sine produkter, og begrunner dette med konkurransemessige forhold.

Miljøinformasjon vs. konkurransemessige forhold
1. januar 2004 ble det vedtatt en lov om miljøinformasjon som skulle sikre allmennhetens rett til å kreve informasjon om miljøeffekter fra produkter og virksomheter. I mange tilfeller kan likevel denne informasjonen holdes tilbake med begrunnelse om produkthemmeligheter og, som i SL sitt tilfelle, ”konkurransemessige forhold”. Det er altfor lett å gjemme seg bak en slik en slik formulering. SFT fulgte opp dette i brev av 22.05.06 og ber om følgende:

”SFT ber om at begrunnelsen ”konkurransemessige forhold” utdypes med de bakenforliggende årsakene til at opplysningene ikke kan offentliggjøres, og hva eventuelle konsekvenser ville være dersom informasjonen ble offentliggjort.”

Dersom Miljøinformasjonsloven skal fungere etter sin hensikt må det kreves en svært god begrunnelse for hvorfor denne type informasjon ikke skal offentliggjøres. Om en slik begrunnelse ikke foreligger må informasjonen offentliggjøres. I henhold til Miljøinformasjonsloven krevde Sandefjord Naturvern og Bellona i sin høringsuttalelse, datert 03.12.04, å få innsikt i hvilke tilsettingsstoffer avisingsvæsken som benyttes ved Sandefjord Lufthavn inneholder. Det er positivt at SFT følger opp denne saken videre ved å kreve ytterligere informasjon fra lufthavnen.

Pålegg om opplysninger
Videre har SFT pålagt Sandefjord Lufthavn om å sende inn opplysninger om miljøegenskapene til samtlige tilsettingsstoffer i avisingskjemikaliene fra Kilfrost, som benyttes ved Sandefjord Lufthavn Torp. Vedtaket lyder som følger:

”SFT pålegger, i medhold av forurensningsloven § 49, Sandefjord Lufthavn AS å sende SFT en oversikt over opplysninger om miljøegenskapene tilsettingsstoffer i avisingskjemikaliene fra Kilfrost, som benyttes ved Sandefjord Lufthavn Torp. Oversikten skal utformes tilsvarende tabellene 1, 2 og 3 i rapporten Miljøforbehold – en worst case vurdering, fra oktober 2005. Informasjonen skal utformes på en slik måte at den ikke trenger å unntas offentlighet.

SFT pålegger i tillegg, i medhold av forurensningsloven § 49, Sandefjord Lufthavn AS å gi SFT en oversikt over hvilke tilsettingsstoffer i de ovennevnte avisingskjemikalier som har hvilke miljøegenskaper…”

Langt på overtid
Bellona håper at vi nå endelig får innsyn i hvilke tilsettingsstoffer som benyttes i avisingskjemikaliene ved Sandefjord Lufthavn. Først da vil det være mulig å få gjort en skikkelig vurdering av miljøkonsekvensene. Denne informasjonen burde vært tilgjenglig i god til før flyplassen fikk tillatelse til å øke sine utslipp.