Nyheter

– Nei til produksjonsøkning ved Norgips AS

Publiseringsdato: 18. mai, 2007

Skrevet av: Marius Dalen

Norgips på Tørkop i Svelvik kommune har søkt forurensningsmyndighetene om produksjonsøkning ved sitt anlegg. Bellona anbefaler at søknaden avslås med bakgrunn i manglende kartlegging av bedriftens kvikksølvutslipp.

Norgips søker om å utvide produksjonskapasiteten fra 25 til 32 millioner kvadratmeter gipsplater pr. år. Dette representerer en økning på 28 prosent. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til bedriftens utslipp av kvikksølv til omgivelsene. Bellona mener at dette må kartlegges grundigere før myndighetene gir tillatelse til en utvidelse ved anlegget. Nedenfor er Bellonas konklusjoner oppsummert. Høringsuttalelsen kan leses i sin helhet ved å følge lenken til høyre.

  • Bedriften må snarest mulig, senest innen utgangen av 2007, kartlegge massebalansen for kvikksølv i anlegget ved Tørkop i Svelvik kommune. Dette krever analyser av alle råvarestrømmer, avdamping til luft, utslipp til luft via støv, utslipp til vann, mengde fanget opp i posefiltre og kvikksølvmengde bundet i det ferdige produktet.
  • Bedriften må pålegges å vurdere renseteknologi for å bringe utslippene ned på et tilnærmet 0- nivå.
  • Før en slik kartlegging er fullført kan ikke bedriften få innvilget søknad om produksjonsøkning.
  • Hvis bedriften ikke får en fastsatt utslippsgrense for kvikksølv innebærer dette at bedriften ikke har tillatelse til å slippe ut kvikksølv. Ved fortsatt utslipp av kvikksølv uten tillatelse må utslippet anses som ulovlig. I dette tilfellet må en slik handling også anses som gjennomført med forsett, og medføre straffereaksjoner etter forurensningsloven §78.

Bellona anbefaler at søknaden fra Norgips om produksjonsøkning ved deres anlegg avvises. Videre mener vi at forurensningsmyndighetene må følge opp bedriften på en slik måte at utslippet av kvikksølv ved anlegget blir tilstrekkelig kartlagt og eventuelt renset.