Nyheter

Her må det renses!

Publiseringsdato: 3. august, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

På denne avfallsplassen på Sortland renner forurenset vann ut i naturen, PCB og bromerte miljøgifter spres i området og naboene plages av vond lukt. Bellona krever nå at Fylkesmannen og eieren av fyllingen gjør noe med problemene.

Bellona er i Nord-Norge med båten Kallinika og besøker for tiden Sortland i Vesterålen. Under en inspeksjon på Bremnes avfallsdeponi registrerte Bellonas miljøpatrulje store problemer med forurenset sigevann fra avfallshaugene.

– Her slippes det ut urenset sigevann i store mengder, med Fylkesmannens velsignelse. Det skal være snakk om over 100.000 kubikkmeter hvert år. Fylkesmannen i Nordland har ikke stilt krav om rensing verken her eller på de fem andre avfallsdeponiene i Nordland, og det er helt uakseptabelt, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Treg kartlegging

I 2004 utførte Hjellnes COWI en miljørisikoanalyse og målinger av miljøgifter ved Bremnes avfallsplass. I rapporten fra firmaet ble det konkludert med at anlegget var en betydelig forurenser av organisk materiale og miljøgifter. Analyser av sigevannet viser at miljøgifter havner i Gavlsfjorden, en fjord som har stor marin biologisk produksjon.

I rapporten ble det spesielt pekt på at innholdet av PCB og bromerte flammehemmere i sigevannet måtte undersøkes nærmere. Slike analyser foreligger fortsatt ikke, men Fylkesmannen har godtatt å vente fram til mars 2008. Det betyr at eieren av deponiet, det interkommunale selskapet Reno-Vest IKS, får hele fire år på seg til å gjennomføre en kartlegging av miljøgiftene.

I et brev Bellona sender til Fylkesmannen i dag gjør Bellona det klart at fire år er uakseptabel lang tid. Bellona ber også om at Fylkesmannen pålegger Reno-Vest IKS å rense sigevannet.

– Bedriften har satt av penger til rensing, og folk her må betale høyere renovasjonsavgift uten at det blir gjort noe, sier Hauge.

Deponiforbud

I forbindelse med klimameldingen har regjeringen varslet et forbud mot deponier for nedbrytbart avfall, noe Bellona setter stor pris på. Forbudet skal forhindre utslippene av den sterke klimagassen metan, som i dag siver ut fra søppelfyllingene. Fra 2009 skal man gå over til energigjenvinning og avfallsforbrenning.

– Dette forbudet er viktig fordi vi må stoppe metanutslippene. Det vi er redd for nå er at enkelte aktører råkjører og fyller opp mye mer i deponiene for å utnytte kapasiteten før forbudet kommer. Dynga her på Sortland har i alle fall vokst veldig i det siste, sier Hauge og legger til:

– Bellona mener at fylkesmennene rundt om i landet nå må undersøke hva deponiene gjør fram til forbudet, og ikke minst sørge for at vi får gode planer for hvordan deponiordningen skal avsluttes.

På avfallsplassen Bellona nettopp besøkte vil problemet med sigevann være et problem også etter at anlegget er stengt.

Havørn sperret inne

Rundt deponiet på Bremnes er det spent opp et stort nett, og da Bellona var på inspeksjon hang mange døde fugler i nettet.

[picture1]

Bellona så også en havørn som flakset og slet uten å komme seg ut. Etter det Bellona forstår må nettet ta livet av mange sjøfugl hvert år.

– Vi reagerte veldig på alle fuglene som blir sperret inne. Vi lurer på hvordan Reno-Vest vil håndtere dette i framtida, for vi var ikke spesielt imponert, sier Hauge.

[picture2]