Nyheter

-Langøyene må sikres mot videre forurensning

Foto: Maya Vedeld

Publiseringsdato: 14. juni, 2013

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

Tirsdag denne uken ble det kjent at undersøkelser av Langøyene utenfor Oslo har avdekket svært høye forurensningsnivåer av blant annet bly, kvikksølv og polyaromatiske hydrokarboner (PAH). - I enkelte tilfeller overskrides grenseverdiene for farlig avfall, og undersøkelsene av sjøbunnen utenfor øya viser betydelig utlekking, forklarer Bellonas fagrådgiver, Karl Kristensen. – Vi mener derfor det haster å utrede hvordan det kan sikres mot at miljøgifter lekker videre ut, både til sjø og mot grunnvannsforekomstene på hver side av deponiet, fortsetter Kristensen.

Bellona deltok på befaringen av Langøyene i regi av Oslo kommune onsdag. Dette er et populært bade- og feriested for lokalbefolkningen i området, og forurensningsnivåene som undersøkelsene avdekket gjør at Bellona mener det haster med å gjennomføre tiltak som hindrer ytterligere forurensning i å spre seg fra Langøyene.

– Øya ble brukt som avfallsfylling fra 1904 til 1948 og det er viktig å være klar over at vannkvaliteten på Langøyene også før resultatene av denne undersøkelsen ble kjent var for lav til å kunne benyttes til drikkevann, forteller Karl Kristensen.

bodytextimage_strandkant.jpg Photo: Foto: Maya Vedeld

I rapporten kommer det likevel frem at både topplagene og sedimenter lenger nede er sterkt forurenset av blant annet arsen, kobber, kvikksølv, bly og sink og visse typer polyaromatiske hydrokarbonforbindelser. Bellona vurderer den svært omfattende blyforurensningen som er påvist som aller mest alvorlig. Flere målinger viser blynivåer to til tre ganger over grensen for farlig avfall og opp mot sytti ganger over grenseverdiene for tilstandsklasse to, som er kravene til topplaget for jord som brukes til boligformål og parkanlegg.

Flere løsninger for hvordan deponiet kan isoleres og sigevann samles opp og renses kan være aktuelle, blant annet spunting.  Det synes åpenbart at det også vil være nødvendig med ytterligere tildekking av deponioverflaten, og bør antakelig innebære utlegging av membran før det påføres nye dekkmasser. Det bør også utredes hvorvidt det er behov for opprydning og fjerning av utlekkede forurensninger i sedimentene i sjøbunnen direkte utenfor deponiet.

bodytextimage_strandkant2.jpg Photo: Foto: Maya Vedeld