Nyheter

Ukas tips: Giftfritt arbeidsmiljø

Illustrasjon: arbeidsmiljø
Illustrasjon: arbeidsmiljø
thinkstockphotos

Publiseringsdato: 22. august, 2014

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

Etter en lang sommerferie vender mange av oss tilbake til rutiner og arbeidsoppgaver for lengst glemt i rekordvarmen. - Hvert år fører yrkesskader knyttet til eksponering for giftstoffer til enorme lidelser og kostnader for samfunnet, forteller Karl Kristensen, Bellonas miljøgiftekspert.

En av fem yrkesaktive personer er eksponert for helseskadelige kjemikalier (Kilde: Stortingsmelding-nr-14-2006-2007 Sammen for et giftfritt miljø). Man regner med at cirka tre prosent av sykefraværet skyldes eksponering for kjemikalier, og årlig dør cirka 700 – 800 personer av kreft og KOLS som følge av eksponering for kjemikalier under arbeid. 100 tilfeller av varig skade på sentralnervesystemet på grunn av yrkeseksponering for organiske løsemidler meldes årlig.

– En rekke produkter vi omgir oss med på arbeidsplassen kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer, forteller Karl Kristensen.

– Helseskader forårsaket av kjemikalier er beregnet å koste samfunnet omlag 3,5 milliarder kroner årlig, opplyser Kristensen. – Ekstra tragisk er det at nesten alle skadene kunne vært unngått dersom enkle beskyttelsesregler ble fulgt. Som arbeidstakere har vi alle krav på et giftfritt arbeidsmiljø, og det er viktig at arbeidsgiver tar sitt ansvar for å sikre et godt arbeidsmiljø på alvor, fortsetter han.

Dersom du jobber på et verksted eller med maling og oppussing tilhører du en yrkesgruppe som er spesielt utsatt. Men også vanlige kontorarbeidsplasser vil i noen tilfeller kunne føre med seg uakseptabelt stor gifteksponering.

Kilder til spredning av giftstoffer i et kontorlandskap er blant annet avgasser fra bygningsmaterialer, møbler og elektronisk utstyr. I maling, andre oppussingsprodukter og interiør kan det være mange helsefarlige stoffer. Dette kan du lese mer om i vår artikkel om oppussing. God ventilasjon og et velfungerende inneklima er viktige tiltak for å redusere risiko for denne typen gifteksponering.

– Giftstoffer kan tas opp i kroppen på ulike måter, blant annet gjennom inhalering, hudkontakt og ved svelging. Tilsølt arbeidstøy og forurenset mat og drikke er også vanlige kilder til gifteksponering, sier Kristensen.

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidsmiljøet skal være fullt ut forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke arbeidstakernes fysiske velferd. Bedriften er pålagt å gjøre løpende vurderinger, og basert på risikovurderinger gjennomføre tiltak som fører til kontinuerlig forbedring.

– Et godt, helhetlig tiltak kan være å få bedriften sertifisert som miljøfyrtårn. På den måten kan man sørge for både bedre arbeidsmiljø og mer miljøvennlig drift, oppfordrer miljøgifteksperten.

Her er Bellonas tips til hvordan du kan forbedre arbeidsmiljøet ditt, enten du er arbeidsgiver- eller taker:

Kjemikaliebruk

–          Sørg for lovpålagt og nødvendig opplæring for alle som benytter eller kommer i kontakt med farlige kjemikalier

–          Gjør nødvendige risikovurderinger ved valg av kjemikalier, og følg substitusjonsplikten i Produktkontrolloven, som krever at farlige kjemikalier erstattes med mindre farlige alternativer når dette er mulig.

–          Sørg for at alle kjemikalier har nødvendig emballasjemerking og at tilhørende sikkerhetsdatablad er lett tilgjengelig og kjent for brukerne

–          Sørg for nødvendig isolering og avtrekk ved bruk av farlige kjemikalier

–          Organiser arbeidet på en måte som minimerer eksponeringen for mulige giftstoffer så mye som mulig

–          Sørg for tilgang til og opplæring i bruk av nødvendig verneutstyr

–          Dusj etter arbeid med farlige kjemikalier som støver

–          Skift til rene klær umiddelbart ved tilsøling

–          Ikke spis, drikk eller røyk i arbeidslokaler hvor det benyttes farlige kjemikalier

–          Oppbevar arbeidstøy og privat tøy adskilt

–          Sørg for gode rutiner for orden og renhold

–          Lever kjemikalierester i original emballasje til godkjent avfallshåndtering

Elektronisk utstyr:

–          Velg miljøvennlige produkter så langt det er mulig, se svanemerkede elektriske produkter her.

–          Sørg for god ventilasjon ved bruk av elektronisk utstyr som utvikler betydelige mengder varme.

–          Sørg for at EE-avfall blir innlevert og håndtert på korrekt måte, se hvor du kaster hva her.

Møbler og interiør:

–          Sats på gjenbruk! Gifteksponeringen til et produkt er størst når det er nytt. Det finnes også svane- og blomstmerkede møbler og lamper.

–          Kjøp svanemerkede produkter til oppussing.

Prosjekt giftfritt

Bellona jobber i år spesielt med å fase ut miljøgifter i alle produkter vi bruker og omgir oss med, gjennom å legge press på myndighetene til å få på plass merkeordninger og andre nødvendige tiltak. Skriv under på vår kampanje, så er du med oss i kampen for et giftfritt samfunn! Det koster ingenting, vi står bare sterkere.

Les mer om Bellonas arbeid med miljøgifter her.