Nyheter

Dieseleksos kan renses

Begge figurene viser utslippeneav partikler for ulike årsklasser av lastebiler. Årsklasse 1 er lastebiler solgt i 1997.<BR> Figur 1 viser at utslippene har blitt kraftig redusert som følge av ny teknologi. <BR> Figur 2 viser at de noe eldre lastebilene står for en stor del av lastebilenes totale utslipp.

Publiseringsdato: 1. august, 2000

Skrevet av: Sondre Grinna

Ved hjelp av utstyr for avgassrensing kan utslippene fra gamle dieselmotorer reduseres betraktelig.

Gamle dieselmotorer slipper ut store mengder partikler. Disse partiklene gir store helseproblemer I byene. SFT har beregnet at partiklene forårsaker mellom 500 og 2200 fremskyndede dødsfall i året. I tillegg kommer opptil et par millioner tapte arbeidstimer og andre problemer.


Det har lenge vært arbeidet med å redusere partikkeldannelsen i nye dieselmotorer, noe man i stor grad har lykkes med (figur 1). De gamle motorene er imidlertid fortsatt i drift og vil være det lenge ennå. Av figur 2 ser vi at de gamle bilene står for en stor del av partikkelutslippene. Det er derfor gledelig at man de siste årene har kommet langt med å utvikle effektivt renseutstyr til disse bilene.


CRT er en type filter som er så og si vedlikeholdsfritt. I dette filteret holdes partiklene tilbake og oksyderes ved hjelp av gasser I eksosen. Filteret renser ut det aller meste av partiklene. Den norske importøren, BusSupply AS, viser til en undersøkelse fra Svensk Bilprovnings Motortestcenter. De testet en postbil (Volvo FL7) etter 380.000 kilometers drift med CRT filter. Fortsatt ble 99% av partiklene renset bort. Filteret omdanner også det aller meste av eksosens karbonmonoksid og hydrokarboner.


Det er i dag kun ett hinder for å ta I bruk denne teknikken: filteret krever lavsvovel diesel. En feilfylling ødelegger som oftest ikke filteret, men bør unngås. Det aller meste av dieselen som selges i Norge er lavsvovel, men siden dieselkvalitetene ofte blandes på bensinstationene, kan man ikke være sikker på å få riktig kvaltet. Myndighetene bør raskt gå inn å sette lavsvovel diesel som standard, og bensinselskapene må kunne levere denne kvaliteten.