Nyheter

Næringsmiddeltilsynet uten faglig dekning

Publiseringsdato: 12. desember, 2000

Skrevet av: Marius Holm

SNT har i et brev slått fast at økologisk landbruk ikke gir miljøgevinster sammenlignet med konvensjonelt landbruk. Konklusjonen bygger kun på saksbehandlerens personlige vurdering, uten noen form for faglig dokumentasjon.

Dagsavisen refererte sist lørdag et svarbrev fra Statens næringsmiddelstilsyn (SNT) til en privatperson som hadde spørsmål om hvorvidt økologisk landbruk gir sunnere mat og er mer miljøvennlig enn det konvensjonelle landbruket. SNT slår i brevet fast at man ikke lever sunnere om man spiser økologisk, og at det ikke kan påvises miljøgevinster med økologisk drift.

Stolte på egen vurdering
Rådgiver i SNT, Joralf Paulsen, som har skrevet brevet, forteller at konklusjonen ikke bygger på faglig dokumentasjon, men på hans egen vurdering. Han avviser at SNT ikke har kompetanse til å vurdere miljøeffekter, og viser til at han selv er sivilagronom, og har arbeidet i dette faget i lang tid.

Økologiske konsekvenser av landbruk
Den norske landbruksnæringa har lenge vært skeptisk til økologisk landbruk, og har hevdet at vanlig norsk landbruk er økologisk nok. Men i det siste har bøndene selv blitt mer oppmerksomme på uheldige miljøeffekter av landbruket, og holdningene til økologisk drift er mer positive enn tidligere blant bøndenes talsmenn. Samtidig hevder Joralf Paulsen i SNT at det norske konvensjonelle landbruket ikke har noen negative økologiske effekter, og underbygger dette med at det er langt større problemer i europeisk industrijordbruk. Han avviser at avrenning av sprøytegifter er et problem knyttet til konvensjonelt landbruk, selv om Jordforsk gjennom JOVÅ-programmet har dokumentert klare funn av giftrester i norske bekker og vassdrag.

Kunstgjødsel forurenser
I økologisk landbruk er hvert enkelt gårdsbruk nesten selvforsynt med gjødsel og fôr, og kunstgjødsel brukes i svært liten grad. Produksjon av kunstgjødsel medfører betydelige utslipp av blant annet NOx og SO2. Dessuten er fosfor, som er et av de viktige næringsstoffene som tilsettes kunstgjødsel, en ikkefornybar ressurs, som det kan bli stor mangel på innen 40-50 år. (US Geological Survey)

Kategorisk helsevurdering
SNT avviser kategorisk at økologisk mat har helsemessige fordeler sammenlignet med annen mat. Men usikkerheten omkring dette skulle tilsi en noe større varsomhet. Blant annet har SNTs egne kontroller påvist at 1,8 prosent av frukt og grønnsaker inneholder rester av sprøytegifter som overstiger helsemyndighetenes grenseverdier. Spiser man økologiske varer, er risikoen for å få i seg dette atskillig mindre. Selvforsyning av fôr reduserer også risikoen for spredning av smitte, som er blitt svært aktuelt i forbindelse med kugalskap.

Hele landbruket må redusere miljøeffektene
Det er liten tvil om at økologisk landbruk medfører mindre skade på miljøet enn konvensjonelt landbruk. Men å brødfø hele verdens voksende befolkning med økologisk mat synes lite realistisk. Derfor er det minst like viktig å redusere de negative miljøeffektene fra landbruket i sin helhet, som å øke arealet som drives økologisk. Bøndene trenger sterkere incitament til å miljøforbedre sin produksjon. Skal forbrukerpress kunne gi miljøforbedringer, må det gis mulighet til dette gjennom bedre merkeordninger for mat.