Nyheter

Frisk luft i forskrifts form

Publiseringsdato: 12. oktober, 2001

Skrevet av: Sondre Grinna

EU har satt grenseverdier for forurensning i uteluft gjeldene fra 2005 og 2010. Etter en tids forsinkelser er et forslag til norsk regelverk klart, og sendt ut til høring. Kjælenavnet er "nye grenseverdiforskriften", og den får betydning for de som i dag er plaget av dårlig luft.

EU har vedtatt krav til luftkvalitet som skal gjelde i hele europa fra 2005/2010. Disse kravene til luftkvalitet vil bringe forurensningen enda et stykke nedover mot det punktet Statens Forurensningstilsyn mener er helsemessig tilrådelig.


Forskriften som nå er sendt på høring handler om hvordan systemet som skal sørge for at Norge klarer standardene skal bygges opp.

Hovedprinsippet er at det er kommunene som skal sørge for at grenseverdiene ikke overskrides. Kommunene vil få myndighet til å pålegge forurenser å treffe tiltak. Store forurensere får også et selvstendig ansvar.


I motsetning til en del annen merkverdig delegering av miljøansvar til kommunene, er det i dette tilfellet riktig at det er kommunene som skal forvalte ansvaret. Dårlig luftkvalitet er stort sett et problem som skapes lokalt og som går utover kommunens innbyggere. Kommunene vil være nødt til å ta hensyn til luftkvalitet i planprosessene.


Også den enkelte vil bli nødt til å treffe tiltak for å bedre luftkvaliteten. Vedfyring, piggdekkbruk og veitrafikk er store bidragsytere til den urene luften. Kommunen vil få ansvaret for å utarbeide regelverk gjeldende vedfyring om grenseverdiene overskrides, mens vegvesenet som veieier vil måtte regulere trafikken. I praksis vil dette trolig bety tekniske tiltak for vedfyring og ytterligere reduksjon av piggdekkbruk. I tillegg kan det komme ulike tiltak mot først og fremst dieselkjøretøy.


Høringsfristen er satt til 15. januar 2002.