Nyheter

Ingen miljøprofil å spore hos skatteutvalget

Publiseringsdato: 13. mai, 2003

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Bellona har gått gjennom skatteutvalgets forslag til endringer i skattesystemet uten å finne en eneste tanke om hvordan Norge skal legge økonomisk til rette for å løse de store miljøutfordringene nasjonen står overfor. Bellona foreslår også en skisse til ny regler som vil øke lysten til å investere i miljøforbedrende tiltak.

Bellona mener investeringer i miljøvennlig teknologi bør gjøres så økonomisk attraktiv som mulig. En økning av avskrivningssatsen for typiske miljøinvesteringer vil korte ned avskrivningstiden og vil medføre bedret likviditet for bedriften. Bellona foreslår derfor at det opprettes en ny saldoavskrivningsgruppe for miljøinvesteringer. Avskrivningssatsen må være så høy at den gir incitament til denne typen investeringer.

Nederland har innført et eget program, VAMIL, med frie avskrivninger for miljøinvesteringer. Avskrivningsreglene stimulerer til investeringer i gode miljøtiltak ved å trekke fra investeringskostnaden på den skattbare inntekten. Det nederlandske avskrivningssystemet tilbyr selskapene valgfri avskrivningssats på visse investeringer som er listet opp i den såkalte VAMIL-listen. Utstyr som står på denne listen kan avskrives med en høyere avskrivningssats enn normalt. Avskrivningssatsen er valgfri noe som betyr at hele investeringen kan avskrives i investeringsåret.

Bellona foreslår derfor i sin høringsuttalelse til skatteutvalgets forslag til endringer i skattesystemet (NOU 2003:9) at Norske myndigheter bør se hen til den Nederlandske ordningen og innføre liknende regler i Norge.