Nyheter

Mindre miljøinformasjon

Christine Karlsen forsikret om at Bellona skal delta i alle slagene for å verne Lofoten - Barentshavet.
Anders Hauge/Bellona

Publiseringsdato: 8. desember, 2003

Skrevet av: Anders Hauge

Regnskapsloven skal revideres. I den forbindelse foreslås det å begrense virksomheters plikt til å innta miljøopplysninger i årsberetningen. Bellona går sterkt imot forslaget.

Etter dagens foreligger det plikt til å innta opplysninger «om forhold ved virksomheten […] som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø». På denne måten kan allmennheten vurdere hvilke miljøeffekter en virksomhet medfører.

Nå foreslås det å begrense denne plikten ved at miljøopplysninger bare må tas inn i årsberetningen «[i] den grad det er nødvendig for å forstå den regnskapspliktiges utvikling, resultat og finansielle stilling».

Miljøinformasjonsloven tilstrekkelig
Bakgrunnen for forslaget er et ønske om at regnskapsloven bare skal regulere opplysningsplikten for forhold som berører virksomhetenes økonomiske stilling. Etter forslaget skal allmennhetens behov for miljøinformasjon ivaretas gjennom den såkalte miljøinformasjonsloven.

Miljøinformasjonsloven forutsetter imidlertid at den som ønsker miljøopplysninger må be om det; virksomheter har etter loven ingen plikt til å gi miljøopplysninger på eget initiativ. Reglene i regnskapsloven pålegger imidlertid virksomheter en aktiv opplysningsplikt, uavhengig av om noen ber om det. Reglene har dermed selvstendig betydning ved siden av miljøinformasjonsloven.

-Rimer dårlig
Bellona mener at en lovrevisjon som fører til at miljøinformasjon blir mindre tilgjengelig, ikke harmonerer med lovverket for øvrig eller Norges internasjonale forpliktelser.

-Norge har undertegnet Århuskonvensjonen om blant annet miljøinformasjon. Som følge av konvensjonen har vi fått en egen lov om miljøinformasjon som antagelig trer i kraft 1/1-2004. Da rimer det dårlig at man samtidig begrenser plikten til miljørapportering i regnskapsloven, sier jurist hos Bellona Christine Molland Karlsen.

Rapporteringen, slik den har vært lagt opp til nå, har også vært med på å bevisstgjøre virksomhetene når det gjelder miljø. Bellona mener at man heller burde utvidet plikten til miljørapportering i regnskapsloven, snarere enn å begrense den. Et pålegg om f.eks. å rapportere energiforbruk, vil kunne gi incentiver til energibesparelser noe som senere vil kunne gi utslag i den mer økonomiske delen av årsrapporten.