Nyheter

Svovelrenseanlegg til pynt?

Det kan gå mot nye atomutslipp fra Sellafield
Erik Martiniussen / Bellona

Publiseringsdato: 8. januar, 2004

Skrevet av: Hanne Bakke

- Politikerne kan ikke sitte og se på at utslippene av svoveldioksid fortsetter i mange år framover mens et renseanlegg til en milliard kroner står ubrukt. Dette er tåpelig og unødvendig forurensning, sier Bellonas Marius Holm.

Statoils renseanlegg for svovel i drivstoff på Mongstad står ferdig, men ubrukt, mens svovelutslippene fortsetter. Det kommer det trolig å gjøre i fem år til, i påvente av at et EU-direktiv skal trå i kraft. Et direktiv som forbyr å selge svovelholdig drivstoff trår i kraft først i 2009, og dersom det ikke iverksettes virkemidler som gir bileierne incentiver til å velge svovelfritt, forbir trolig situsajonen uendret fram til da.

Tåpelig og unødvendig forurensning
– Politikerne kan ikke sitte og se på at utslippene av svoveldioksid fortsetter, mens renseanlegget står der og venter på riktige rammevilkår. Dette er tåpelig og unødvendig forurensning, sier Marius Holm, leder i Bellonas energiavdeling. Han oppfordrer Stortinget til å vurdere en avgiftsjustering allerede i revidert nasjonalbudsjett til våren.

I forbindelse med årets Statsbudsjett ble det vurdert å gi svovelfritt drivstoff en avgiftsreduksjon, tilsvarende ekstrakostnaden med rensning. Dette ble nedstemt, ikke minst fordi det ville gitt staten ett inntektstap på over 200 millioner. Bellona foreslår at man i neste års statsbudsjett heller øker avgiften med 10 øre på drivstoff som IKKE er renset, og lar svovelfri bensin og diesel ha samme avgift som i dag. På denne måten kan oppnå en rask utfasing av svovelholdig drivstoff, uten at det får vesentlige konsekvenser for statsbudsjettet.

–> Nyere biler avhengig av renset drivstoff
En annen begrunnelse som blir brukt for at man nøler med å innføre svovelrenset drivstoff er at enkelte eldre biler ikke har kunnet benytte denne typen drivstoff. Etter det Bellona kjenner til vil det tilbys en bensintilsetning for de bilene som måtte trenge dette.

Dette argumentet er heller ikke spesielt gangbart i og med at nyere biler faktisk er avhengig av svovelfritt drivstoff, og kan bli ødelagt av urenset bensin eller diesel.

Miljøbesparende og samfunnsøkonomisk
SFT har på oppdrag fra Miljøverndepartementet beregnet miljøgevinstene ved å innføre svovelfritt drivstoff. Disse beregningene tydet på at det kunne være samfunnsøkonomisk lønnsomt å innføre avgiftsincentiv for svovelfritt drivstoff.

Bellona mener slike avgiftincentiver bør støttes opp om også fordi svovel i drivstoffet reduserer effekten av ettermontert renseutstyr for tyngre kjøretøy. Både partikkelfiltre og katalysatorer kan få problemer med fungere ved høye svovelkonsentrasjoner i eksosen. En innføring av svovelfritt drivstoff vil altså redusere andre miljøbelastninger utenom utslipp av svovel.