Nyheter

Anmodning til regjeringen om endring av salg av Østre Bolærne

Publiseringsdato: 3. juni, 2004

Statsministerens kontor
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Akersgaten 42
Postboks 8001 Dep.
0030 Oslo

03/06-2004

Anmodning til regjeringen:

Vi reagerer sterkt på Skifte Eiendoms – og Forsvarsdepartementets – beslutning om å selge Østre Bolærne til Smiths Venner. Østre Bolærne er folkets eiendom!

Vi krever at regjeringen umiddelbart foretar en gjennomgang av salget og endrer beslutningen. Den er tatt på sviktende grunnlag og manglende skjønn av hva som sikrer allmennhetens interesser best.

Som følge av hyttebygging gjennom flere generasjoner er det i dag betydelig mangel på friluftsområder for en stadig økende befolkning i det som Oslofjordens Friluftsråd definerer som den minst tilgjengelige kyststrekningen i Vest-Europa.

Salget av Østre Bolærne til Smiths Venner bryter fullstendig med regjeringens og Stortingets politikk for Oslofjorden.

I denne saken er ikke statlige virkemidler for å sikre allmennheten tilgang til kystområdene blitt fulgt opp. Samtidig er det biologiske mangfoldet alvorlig truet som følge av sterkt press på knappe arealer.

Gjennom ”Kystsoneplanen for Vestfold ”er det sikret bred tilslutning til en politikk for å hindre ytterligere nedbygging av strandsonen og sikre allmennheten bedre tilgang til de verdier denne representerer.

Kystsoneplanen har status som fylkesdelplan og er godkjent av Miljøverndepartementet 20.02.02. Departementet støtter fylkeskommunens initiativ for å etablere regionale partnerskap og gir sin tilslutning til planens mål, prinsipper og strategier. For utvikling av friluftslivet ved kysten er det laget følgende strategier i planen:

  • Styrking av allemannsretten.
  • Flere og bedre friluftsarealer på land og sjø.
  • Forbedre forvaltning og drift av friluftsområder.
  • Stimulere til flere, naturvennlige og hensynsfulle fritidsaktiviteter

Vi mener at det er spesielt viktig å sikre allmennheten tilgang til tilrettelagte områder, slik som det som nå er solgt til Smiths venner, også for å unngå sterk belastning på tilstøtende naturområder som må sikres vern.

Det er nettopp Østre Bolærne som har den infrastruktur, beliggenhet og plassering som gjør det mulig å sikre et tilbud for allmennheten. Fylkeskommunens planer omfatter blant annet kystled, reiseliv, kultur, utdanning og leirskolevirksomhet.

Arbeidet for å sikre allmennheten tilgang til flere friområder har vært bredt forankret lokalt, regionalt og nasjonalt. Etter forslag fra regjeringen Stoltenberg vedtok Stortinget i 2001 å bevilge midler til oppkjøp av privateide Malmøya i Larvik kommune. Malmøya ble kjøpt til takst pris og sikret gjennom samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune.

Vi krever at staten gjør om salget av Østre Bolærne og følger sine forpliktelser i den vedtatte kystsoneplanen og i stortingsmeldingen om friluftsliv, blant annet ved å sikre friområder som blir tilgjengelig. Det handler om forutsigbarhet og evne til partnerskap i statlig politikk.

Østre Bolærne er en historisk mulighet til å fylle kystsoneplanens mål med konkret innhold. Vestfold fylkeskommune har utarbeidet fornuftige planer som vil gjøre det mulig å sikre allmennheten tilgang til og bruk av Østre Bolærne som utgjør det aller viktigste området i denne øygruppen.

Det skjønn som er utvist av Skifte Eiendom og/eller Forsvarsdep om at Smiths Venner representerer den samme garanti for at offentligheten føler seg velkommen på Bolærne som fylkeskommunen vil gjøre, er etter vår mening en feilvurdering som Regjeringen må rette opp.

Vi kan ikke akseptere det skjønn som har vært utøvd ved å la en gevinst på 2.5 millioner kroner være grunn til å avslå Vestfold fylkeskommunes bud på 10 millioner over takst.

For å markere vår meget sterke misnøye arrangerer vi søndag 6 juni klokken 14.00 en demonstrasjon ved Bolærne for å stifte Folkeaksjonen Bolærnes venner som skal kjempe for Fylkeskommunen som eier. Regjeringen er hjertelig velkommen til å redegjøre for sitt syn. Vi er overbevist om at dersom en endret beslutning kan presenteres, vil det vekke folkets dypeste respekt for evnen til å snu i tide.

____________________
Olaf Brastad
styreleder i Bellona

____________________
Dag N. Kristoffersen
Folkeaksjonen Bolærnes Venner