Nyheter

Nordea innklaget for brudd på OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper

Publiseringsdato: 28. juni, 2006

Skrevet av: Rune Frøyland

Konflikten om bygging av omstridte papirmassefabrikker i Uruguay tilspisser seg. Bellona og den argentinske organisasjonen Center for Human Rights and Environment ber OECD om å granske den nordiske storbanken Nordea for å bidra til finansiering av det finske selskapet Botnias planlagte miljøødeleggelser og brudd på menneskerettigheter i Sør-Amerika.

De to organisasjonene har i dag oversendt et felles dokument til OECDs nasjonale kontaktpunkt i Norge og Sverige, det vil si ved de respektive utenriksdepartementene i de to landene. Vi mener at Nordea, som tilrettelegger og ansvarlig for et samlet lån på ca. 480 millioner amerikanske dollar, gjør seg medskyldig i et industrielt prosjekt som vil ha alvorlige negative følger for miljø og menneskelig velferd over et stort område ved Uruguay-elven i grenseområdet mot Argentina.

De viktigste anklagepunktene:

  • Det finske treforedlingsselskapet Botnia, som er Nordeas oppdragsgiver, har påbegynt byggingen av en papirmassefabrikk som ikke vil tilfredsstille EUs og Verdensbankens anbefalinger for beste tilgjengelige teknikk (BAT). Det vil si at man forventer høye utslipp av bl.a. dioksiner og furaner i tillegg til helseskadelige svovelforbindelser og sur nedbør.
  • Plasseringen av den nye fabrikken regnes for å være svært uheldig, spesielt siden den kommer kun få kilometer fra et nesten like stort papirmasseprosjekt i regi at det spanske selskapet ENCE. Den samlede belastningen på befolkning og natur fryktes derfor å bli svært stor. Fabrikkene er plassert i et område som er omgitt av verdifull natur og naturlige strender og derfor svært viktig for turismen både i Uruguay og Argentina. Lokalbefolkningen vil rammes alvorlig av en svikt i turismen som følge av store inngrep og utslipp til både ferskvann og luft.
  • For dårlige og lite omfattende miljøkonsekvensanalyser som overser flere viktige problemstillinger som er viktige for den store befolkningen og det øvrige næringslivet i området (helse, fiske, landbruk, turisme).
  • Prosjektene vil kreve enda større eucalyptusplantasjer. Dette treslaget, som opprinnelig kommer fra Australia, er svært hurtigvoksende og vannkrevende. Det er registrert stor senkning av grunnvannspeilet andre steder i nærområdet der slike plantasjer er dominerende. Man frykter derfor at enda flere bønder vil måtte gi opp levebrødet på grunn av vannmangel.
  • En stor del av lokalbefolkningen føler at de ikke har blitt hørt og at deres rettigheter er blitt overkjørt og satt til side til fordel for sterke utenlandske interesser. Botnias fabrikk forventes kun å gi ca. 300 varige arbeidsplasser og er dessuten innvilget et skattefritak for 25 år. Dette er en svært dårlig kompensasjon for de store tap som flere andre og langt større næringer frykter.
  • Det sterke presset fra Botnia og ENCE har ført til sterke gnisninger i forholdet mellom Argentina og Uruguay. Argentina har til og med stevnet Uruguay for den internasjonale domsstolen i Haag for å få stoppet de pågående celluloseprosjektene.
  • Det er sterke mistanker om at offentlige tjenestemenn i Uruguay har mottatt bestikkelser i forbindelse med tildeling av byggetillatelser. Dette er under granskning.
  • Mens Verdensbanken fortsatt ikke har bestemt seg for om de vil bidra til finansieringen hevder altså Nordea at de ikke har informasjon som tyder på urimelige konsekvenser. Verdensbankens ombudsmann (CAO) har på sin side uttalt seg sterkt kritisk til de utredninger som er gjort.

Klagen kan leses i sin helhet ved å følge linken til øverst til høyre på denne siden.