Nyheter

Reaksjoner på brev av 22. mai 1997

Publiseringsdato: 27. mai, 1997

Presseklipp, 27. mai 1997

Reaksjoner på brev av 22. mai:

Erling Diesen, direktør, NVE
Ikke tillatelse: "NVEs direktør Erling Diesen avviser Bellonas påstander om at konsesjonene for bygging av to gasskraftverk også innebærer en tillatelse til CO2-utslipp. Han fastholder at NVE har gitt konsesjon for bygging i tråd med energiloven, og viser til at det er SFT som skal gi konsesjon for utslipp i tråd med forurensningsloven."
Aftenposten

Ranveig Frøiland, Olje- og Energiminister
Et annet problem: "- Det er et klimaproblem, ikke et forurensningsproblem."
Arbeiderbladet.

Stø kurs: "- Jeg har tidligere sagt at vår avgjørelse vil foreligge i månedsskiftet, og intet tilsier en annen tidsplan. Jeg regner med at konklusjonen er klar i neste uke", sier Frøiland. Stavanger Aftenblad

Regjeringen
SFTs bord: "Tillatelse til utslipp til luft og vann fra et gasskraftverk gis av Statens Forurensningstilsyn (SFT) på grunnlag av bestemmelsene i forurensningsloven. Utslipp av CO2 er et globalt miljøproblem som må sees i forhold til nasjonale miljømål og internasjonale avtaler om tiltak for å redusere klimagasser.
SFT og Direktoratet for brann og eksplosjonsvern (DBE) vil gi endelig tillatelse etter at Norges vassdrags- og Energiverk (NVE) har gitt en eventuell konsesjon eller en klagesak er avklart av departementet."

St.meld.nr.38 (1995-96) – Gjengitt i Arbeiderbladet.