Nyheter

Endrer spillereglene

Publiseringsdato: 8. mars, 2000

Skrevet av: Cato Buch

Arbeiderpartiet og Høyre vil legge fram et forslag om å endre forurensingsloven, slik at gasskraftverkene på Vestlandet kan bygges. Partiene vil legge fram forslaget i Stortinget i morgen.

Arbeiderpartiet og Høyre gikk i dag inn for at Regjeringen skal få en frist til 1. juni med å gi de nødvendige tillatelser for bygging av gammeldagse gasskraftverk.

Forslaget fra Akselsen og Sanner er: «Stortinget ber Regjeringen snarets, og senest innen 1. Juni 2000, komme tilbake med forslag til endring av forurensningsloven dersom det viser seg nødvendig for å gjennomføre komiteflertallets forslag til vedtak romertall I og II». Forslag I og II er:

Romertall I

 

    Stortinget ber Regjeringen snarest treffe tiltak for omgjøring av vilkårene i de tildelte utslippstillatelser for gasskraftverk. Behandlingen av omgjøringssakene og eventuelle utslippssøknader for nye gasskraftverk forutsettes å skje innenfor forurensningslovens rammer, og slik at følgende retningslinje legges til grunn: Inntil et system for omsetning av utslippskvoter er lovregulert og satt i kraft stilles ikke strengere utslippskrav for klimagasser enn det som i dag er vanlig for gasskraftprodusenter i andre EØS-land.

Romertall II

 

    Krav til utslippsreduksjoner av NOx kan søkes imøtekommet ved at søkerne påtar seg forpliktelser som innebærer NOx-reduserende tiltak i andre virksomheter, herunder i samferdselssektoren.

Olav Akselsen og Jan Tore Sanner viser nå hvor lite bekymret de er for de økte CO2 utslippene, og de klimautfordringer verden står overfor. I går avviste Arbeiderpartiet og Høyre kontant at det er behov for lovendringer for å bygge gasskraftverk med dagens teknologi. Nå vil de pålegge Regjeringen å komme med lovendringsforslag. Akselsen påstår fremdeles at Ap ikke har gjort noen snuoperasjon i gasskraftsaken.

Bellona la i går frem en juridisk betenkning som viser at Stortinget ikke kan overkjøre Bondevik-regjeringen i gasskraftsaken uten en lovendring. Også Justisdepartementets lovavdeling trekker strekt i tvil at instruksen kan gjennomføres innenfor lovens rammer.