Nyheter

SFT: NOx krav er ikke for strengt

Publiseringsdato: 8. mars, 2000

Skrevet av: Cato Buch

I et brev til Miljøverndepartementet, og i en pressemelding utdyper SFT mulighetene for rensing av NOx til det nivået de ga Naturkraft i utslippstillatelsen.

SFTs krav til NOx -utslipp fra år 2005 (5 ppm) kan møtes med renseteknologien SCONOx. Fra oktober 1999 har denne teknologien vært kommersielt tilgjengelig for gassturbiner av samme størrelse som det Naturkraft planlegger å bruke. SFT skriver i en pressemelding at det er hevet over all tvil at det finnes tilgjengelig teknologi i dag som klarer SFTs strenge utslippskrav for NOx .

Arbeiderpartiet og Høyre sa i dag at de vil legge fram et forslag om å endre forurensingsloven, slik at gasskraftverkene på Vestlandet kan bygges. Partiene vil legge fram forslaget i Stortinget i morgen. Forslaget er en instruks til regjeringen om å sørge for at Statens forurensningstilsyn gir lov til å slippe ut mer klimagasser enn SFT tillater i dag.

I innstillingen fra Energi- og miljøkomiteen skriver flertallet at: «I utslippstillatelsen til Naturkrafts prosjekter på Kollsnes og Kårstø stiller SFT krav om at NOx -utslippene må halveres. En slik reduksjon krever teknologi som foreløpig ikke er utviklet fullt ut, men som det er mulig at kan bli økonomisk og teknisk tilgjengelig innen rimelig tid». Mindretallet fremhever i innstillingen at: «SCONOx -teknologien, som kan oppfylle utslippskravene, er utviklet og til nå installert i to mindre gasskraftanlegg i USA».

SCONOx
SCONOx er katalytisk rensing av CO og NOx i avgassen uten tilsetting av ammoniakk. Teknologien reduserer NOx-konsentrasjonen i avgassen til under 5 ppm. Renseenheten kan plasseres på samme sted som det er normalt å plassere en selektiv katalytisk renseenhet (SCR). SCONOx er bla testet ut i fullskala med General Electrics gassturbin i 25 MW-klassen (GE LM2500) med godt resultat (Goal Line Environmental Technologies 1997, Catalysts for Power Generation). Ifølge Goal Line (feb. 1999) er teknologien kommersielt tilgjengelig for gasskraftverk med gassturbiner større enn 100 MW. ABB vil testet ut teknologien på gassturbiner som er på 240 MW-klassen om et par år. Kostnadene for SCONOx-systemet er ifølge Goal Line sammenlignbart med kostnadene for SCR-systemet.

Når det gjelder kostnader knyttet til renseteknologien SCONOx har SFT fått oppgitt at de årlige kostnadene over teknologiens levetid er i samme størrelsesordenen som den konvensjonelle renseteknologien SCR. SFT fikk kostnadstall fra ABB i mars-99 for SCR i gasskraftverk av Naturkrafts størrelse som gir årlige kostnader mellom 8 og 9 millioner kroner. Disse kostnadene gir renseteknologien en tiltakskostnad på mellom 15 og 20 kroner per kg NOX redusert.