Nyheter

Stans oljeletingen i Barentshavet

Publiseringsdato: 13. juli, 2000

Skrevet av: Cato Buch

Statoil, Hydro og Norsk Agip planlegger fire leteboringer i Barentshavet. Boringene vil starte i august, og vare til mars neste år. I Bellonas høringsuttalelse anbefaler vi at SFT sender både Miljørisikoanalysen og Beredskapsplanen i retur med bakgrunn i manglende utredninger.

Uansett hvilke områder av Barentshavet eller sesong den planlagte virksomheten blir lagt til, så vil svært mange sjøfuglbestander av internasjonal verneverdi stå i fare for å bli meget hardt rammet ved oljesøl. Bestander med pelagisk tilknytning står her i fremste rekke.

Stortingsmelding nr. 40 "Åpning av Barentshavet Syd for letevirksomhet" kom 17. mars 1989. En betydelig del av meldingen var viet konsekvensutredningen for de miljømessige virkningene og mulig fare for forurensing ved boreaktivitet. Denne ble lagt fram av Olje- og Energidepartementet i juni 1988 og het "Åpning av Barentshavet Syd, Troms II, Troms III og sydlig del av Finnmark Vest for petroleumsvirksomhet. Konsekvensutredning".

Statens Forurensingstilsyn, Direktoratet for Naturforvaltning og Norsk Polarinstitutt var sterkt kritiske til oljevirksomhet i Barentshavet. I sine høringsuttalelser til konsekvensutredningen skrev de: "Materialet fra grunnlagsrapportene er ubalansert og til dels feilaktig framstilt i sammenfatningsrapporten, samt at den er oppstykket og usammenhengende og mangler en samlet vurdering". De mente videre at et hovedtrekk ved rapporten er at den demper inntrykket av at oljevirksomheten kan medføre skade for miljøet.