Nyheter

Bellona anmelder Hydro U&P Norge

Publiseringsdato: 8. november, 2001

Skrevet av: Ingvald Heldal

 

Hovedstasjonen Bergen Politidistrikt
pb 285 Sentrum
5804 Bergen

08/11-2001

Anmeldelse av Hydro U&P Norge for overtredelse av forurensingsloven

Miljøstiftelsen Bellona anmelder med dette Hydro U&P Norge for overtredelse av forurensningsloven (forurl.) §7, jfr. § 78 første ledd, bokstav a) og b).

Bakgrunn for anmeldelsen
I juni i år gjennomførte SFT en systemrevisjon av Hydro U&P Norge sin drift av feltene Snorre, Troll og Petrojarl Varg. Resultatene fra revisjonene finnes i rapportene: 05101- Petrojarl Varg; 41/00- Snorre TLP; 048/2001- Troll feltet. Det ble på samtlige revisjoner konkludert med en rekke brudd på forurensningsloven og utslippstillatelsene. SFT avdekket hele 14 brudd på revisjonen på Petrojarl Varg.

Objektive vilkår
Etter forurl. § 7 første ledd, må ingen «ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er…. tillatt etter vedtak i medhold av § 11» Hva som er forurensning, beskrives i § 6 første ledd, nr. 1 som «tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen» som er » til skade eller ulempe for miljøet». I Petrojarl Varg revisjonen konstaterer SFT utslipp til vann av det tungmetallholdige smøremiddelet (hytex ep-2) både på Varg- og Njordfeltet. Bedriften har ikke utslippstillatelse for dette middelet jfr. forurl. § 11. SFT konkluderer selv med at utslippene er et brudd på forurensningsloven. Utslippet vil slik Bellona ser det være straffbart i henhold til forurl. § 78 første ledd, bokstav a).

Etter forurl. § 78, 1.ledd, b) er det straffbart å «unnlate å treffe tiltak» «etter vilkår i enkelttillatelser etter § 11,». I sine rapporter har SFT konstatert en rekke slike unnlatelser. Se rapport 048/2001 kap. 4 avvik 1 og 2, rapport 41/00 kap 4 avvik 1 til 5 og 7, rapport 05101 kap. 4 avvik 3 og 5 til 13. Alle disse forholdene mener vi er straffbare etter forurl. § 78, 1. ledd, b).

Etter forurl. § 7 andre ledd, 1. pkt. skal den ansvarlige «sørge for tiltak» for å hindre at forurensning skjer. SFT slår fast (05101 kap. 4 avvik 14) at Hydro U&P ikke har sørget for slike tiltak, og at det medfører brudd på forurl. § 7. Slike brudd er straffbare etter forurl. § 78,1. ledd, b).

Subjektive vilkår
Skyldkravet etter forurl. § 78 første ledd, bokstav a) og b) er forsett eller simpel uaktsomhet. Loven likestiller altså den forsettlige og den uaktsomme handling. En handling er uaktsom når aktsomhetsnormen som stilles til den handlende brytes. Hydro U&P Norge er en bedrift som håndterer store mengder helseskadelige kjemikalier. Det må settes en høy aktsomhetsnorm hos profesjonelle som utfører oppgaver der feil kan føre til alvorlige konsekvenser.

Det er i revisjonen oppdaget et stort antall brudd på de nevnte reglene. Bruddene er skjedd over et stort tidsrom og med geografisk spredning på bedriftens virksomheter. Dette tyder på at det er store svakheter i Hydro U&P sine rutiner. I forbindelse med avvik 14 i rapport 05101 kommenterer SFT at det har forekommet lignende avvik flere ganger tidligere, samtidig som bedriften har kunnskap om manglende miljøstyring. Aktsomhetsnormen må derfor klart anses brutt. Med henblikk på kommentaren til avvik 14 kan det diskuteres om ikke også forsettskravet er oppfylt. Aktsomhetsnormen er brutt i dette tilfellet, og det subjektive vilkåret i forurl. § 78 første ledd er derfor oppfylt.

Begjæring om påtale
Miljøstiftelsen Bellonas prinsipielle syn er at miljøvernlovgivningen må håndheves aktivt, og at overtredelser som kan føre til skade på naturmiljøet og folks helse må straffes. Hydro U&P Norge AS må derfor ilegges foretaksstraff i medhold av straffeloven § 48 a. Forelegget må være av en slik størrelse at det vil ha individual- og allmennpreventiv effekt overfor forurensende bedrifter som sådan. Utslippene har åpenbart medført en fare for forurensning som langt overstiger den ubetydelige. Påtale antas derfor ikke å være betinget av begjæring fra forurensningsmyndighetene etter forurensingsloven § 78 tredje ledd. 

Med vennlig hilsen

Ingvald Heldal, Bellona

 

Vedlegg:
SFTs revisjonsrapporter

Kopi til:
Hydro U&P Norge
Økokrim