Nyheter

Hydro bryter miljøbestemmelser

Publiseringsdato: 6. november, 2001

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Etter at SFT har vært på systemrevisjon ved Varg, Snorre og Troll er dommen klar; Hydro har gjentatte ganger og over flere år hatt ulovlige utslipp fra sin virksomhet i Nordsjøen. Bellona vurderer anmeldelse.

Det avdekkes i revisjonene hele 22 overtredelser av krav som er fastsatt i eller i medhold av miljølovgivningen. I tillegg peker SFT på en rekke forhold som er så kritikkverdige at de må rettes på for å ivareta det ytre miljø.

Kjemikalieutslipp
Hydro har ved flere anledninger sluppet ut kjemikalier som det ikke er gitt tillatelse til å slippe ut. Det dreier seg om kjemikalier som ikke er godkjente og som er svært miljøbetenkelige. Bellona mistenker Hydro for å ha sluppet ut kjemikalier som inneholder alkylfenoler. Alkylfenoler mistenkes å ha hormonhermende egenskaper.

Notorisk miljøkriminalitet
Konklusjonen på de mange forhold som er avdekket ved Hydros installasjoner må være at dette er et selskap hvor miljøarbeidet ikke har prioritet. SFT sier bla. at ledelsen i Hydro U&P ikke har iverksatt tiltak som har vært tilstrekkelige til å hindre at ulovlig forurensning inntrer til tross for at SFT gjentatte ganger har rapportert lignende typer avvik. Daglig leder i Bellona, Frederic Hauge mener SFTs rapporter viser at Hydro bedriver notorisk miljøkriminalitet i Nordsjøen. Han mener også at det kan påvises en sammenheng mellom miljøkulturen og sikkerhetskulturen i Hydro. Bellona vurderer nå å anmelde Hydro for de forhold som avdekkes i rapportene fra SFT.