Nyheter

Ormen Lange – Konsekvensutredning av ilandføringsalternativer

Publiseringsdato: 22. mai, 2002

Det vises til Norsk Hydros forslag til konsekvensutredningsprogram for eventuelle ilandførings- alternativer for gass fra Ormen Lange av november 2001.

 

Olje- og energidepartementet
Linda Johnsen
Postboks 8148 Dep.
0033 OSLO

22/05-2002

Ormen Lange – Konsekvensutredning av ilandføringsalternativer

Det vises til Norsk Hydros forslag til konsekvensutredningsprogram for eventuelle ilandførings- alternativer for gass fra Ormen Lange av november 2001.

 

Bellona ønsker i denne sammenheng å gi noen kommentarer (selv om høringsfristen har forfalt) som et tillegg til og utdyping av merknader sendt i brev av 02.10.98 «Høring av regional konsekvensutredning (RKU) for Haltenbanken/Norskehavet» ref. vedlegg, samt vise vår tilslutning til andres uttalelser.

Bellona vil henlede OED’s oppmerksomhet på enkelte overordnede føringer som bør legges til grunn ved valg av ilandføringsalternativ for gassen fra Ormen Lange og dette valgets betydning for en fremtidsrettet og samlet norsk klimapolitikk.

Norge står ovenfor betydelige utfordringer for å kunne møte de forpliktelsene som nasjonen har påtatt seg i og med tilslutningen til Kyoto-protokollen med hensyn til reduksjon i utslipp av klimagasser senest i perioden 2008 – 2012.

Norsk petroleumsindustri er den sektor som representerer det største og kraftigst økende utslippet. Det kreves derfor at det foretas nasjonale grep i forhold til utviklingen av en fremtidig struktur for denne sektoren som ivaretar de nasjonale interessene og hvor ikke de bedriftsøkonomiske interessene alene får styre utviklingen.

Midtnorsk sokkel er i forhold til norsk petroleumsindustri, et område under sterk utvikling med felt som vil være i produksjon i minimum 30 – 40 år fra nå av samt med felter som er konstatert drivverdige (ikke utbygd) og med potensial for nye funn. Denne sektoren representerer således en unik mulighet for nasjonen til å legge føringer og rammevilkår for utbyggerne slik at nasjonale miljøinteresser kan inkorporeres i utbyggingsplanene til et minimum av kostnader.

Utbyggerene av Ormen Lange-lisensen har i sin bedriftsøkonomisk styrte utvelging av preferert ilandføringsalternativ, valgt Nyhamn i Aukra kommune som skal konkurrere mot et offshorebasert utbyggingsalternativ.

Bellona vil i denne sammenheng påpeke viktigheten av at arbeidet med den videre prosessen for valg av utbyggingsalternativ og stedsvalg for eventuell ilandføring, også må inkludere en overordnet plan for hvordan en utbygging av Ormen Lange kan innpasses i en nasjonal plan for hvordan Norges klimagass-politiske målsettinger kan oppfylles. I denne sammenheng er det viktig at alle relevante elementer vurderes.
 
Prosessering av gass-/oljeprodukter for eksport krever energi – enten ved direkte bruk av naturgass (gassturbindrift) eller ved import av elektrisitet for motordrift. Norsk Hydro oppgir et behov for tilførsel av elkraft fra 140 -200MW til drift av de planlagte installasjoner. Nytt kraftbehov i denne størrelsesorden er ikke umiddelbart tilgjengelig ved noen av de 4 vurderte ilandføringsstedene og må sannsynligvis sikres ved ny produksjon av naturgassbasert el-kraft. Om en skal oppnå de klimagass mål som Norge er forpliktet på, ref. Regjeringens «Sem erklæring» og St.meld. nr.15 – (Tilleggsmelding til St.meld. nr. 45 Norsk klimapolitikk), må CO2 fra slik produksjon tas hånd om og deponeres eller injiseres for nyttebruk. Ved å samle denne type prosessering oppnår man økonomiske fordeler på grunn av de volumer som skal prosesseres og transporteres.  
 
Sett i forhold til valgene som ble tatt i den sørlige delen av norsk sokkel, der utbyggernes bedriftsøkonomiske interesser i stor grad har fått styre og bl.a. førte til en etableringen av 3 forskjellige ilandføringspunkter i Bergens-regionen (Mongstad, Sture og Kollsnes) med minimale samordningsgevinster, har vi nå muligheten til å legge et langt videre og mer langsiktig perspektiv til grunn enn bare en løsning for Ormen Lange feltet. Vi bør nå (forlengst) ha lært at en ren optimalisering på lisensnivå ikke nødvendigvis gir de beste samfunns- eller klimamessig løsningene. Bellona vil derfor påkalle en vurdering av ilandføringssted i lyset av en overordnet strategi og sammenheng for regionen og landet forøvrig.

Det er viktig at behandlingsgrunnlaget ikke blir for snevert i en så stor og viktig sak. Skal regjering og Stortinget ha en reell valgmulighet når saken skal avgjøres, må flere lokaliteter konsekvensutredes til samme nivå som Nyhamn.

Bellona slutter seg herved til anbefalingene i miljøverndirektoratenes (SFT, DN og Riksantikvarens) uttalelse til «Melding om konsekvensutredning og utredningsprogram for et mulig landanlegg for gass fra Ormen Lange » av 11.03.02, som anbefaler å pålegge Norsk Hydro som utreder av Ormen Lange utbyggingen å presentere forslag til utbyggingsløsninger for alle de fire utvalgte ilandføringssteder.
 
I tillegg krever Bellona at effekten av å etablere et nytt ilandføringssted sammenlignet med det å knytte det opp mot et eksisterende anlegg utredes med hensyn til hvordan de nasjonale og petroleumsindustriens egne målsettinger om reduksjoner i klimagassutslipp fra denne sektoren best ivaretas.

Dette kan best gjennomføres ved en helhetlig utredning av flere forskjellige ilandføringsalternativer. CO2-håndtering må ligge til grunn for alle alternativer, inkludert offshore alternativet.

____________________
Beate Kristiansen