Nyheter

Påklager byggestart

Publiseringsdato: 30. mai, 2002

Skrevet av: Jon Gauslaa

Bellona påklaget mandag SFTs vedtak om å tillate igangsettelse av anleggsarbeider på Melkøya i forbindelse med Snøhvit-utbyggingen inn for Miljøverndepartementet. Miljøstiftelsen krever også at klagen gis oppsettende virkning.

Statens forurensningstilsyn vedtok 3. mai i år å tillate Statoil å sette i gang forberedende byggearbeider på Melkeøya utenfor Hammerfest i forbindelse med Snøhvit-utbyggingen.

Tillatelsen omfatter blant annet sprengning, masseforflytning og utfylling av masse i sjø for å oppnå tilstrekkelig areal for det planlagte gasskraftverket på Melkøya. Til sammen dreier det seg om utsprengninger av 2.340.000 kubikkmeter fast masse. Ifølge Statoil utgjør kostadene til anleggsarbeidene i overkant av 700 millioner kroner.

SFT legger i vedtaket til grunn at tillatelsen ikke vil binde opp tilsynets senere behandling av Statoils utslippssøknad, og at man vil stå fritt til å sette de utslippsvilkår man finner formålstjenlige, og i prinsippet også til å avslå utslippssøknaden helt.

Bellona deler ikke denne vurderingen, og viser i klagen blant annet til at anleggsarbeidene er anslått å koste over 700 millioner kroner, eller om lag det tredobbelte av den statsstøtten som ifølge Statoil er helt nødvendig for å trigge av prosjektet. Stiftelsen frykter derfor at den tillatelsen som nå er gitt vil binde opp forurensningsmyndighetenes senere vurderinger, og at disses saksbehandling vil kunne bli satt under tidspress av utbyggeren.

Med henvisning til SFTs behandling av en tilsvarende klage i forbindelse med anleggsarbeider på Naturkrafts gasskrafttomter i 1998, krever Bellona også at klagen gis oppsettende virkning etter forvaltningsloven § 42. Hvis oppsettende virkning gis, vil anleggsarbeidene ikke kunne igangsettes før klagen er ferdigbehandlet.