Nyheter

Redder ”Snøhvit-skatten”?

Finansminister Per-Kristian Foss har i dag snudd i spørsmålet om skattelettelsene til Snøhvit er ulovlig i forhold til EØS avtalen.
OED

Publiseringsdato: 16. mai, 2002

Skrevet av: Cato Buch

Finansdepartementet har i dag snudd når det gjelder skattelettelser for Snøhvit. --I gasskraftsaken måtte vi lære Foss grunnleggende konstitusjonelle prinsipper, nå må vi nok inn og gi ham et grunnkurs i EØS-rett, sier Bellonaleder Frederic Hauge.

Inntil i går har departementet hardnakket påstått at det ikke dreier seg om ulovlig subsidiering. –Jeg tar til etterretning at ESA mener dagens ordning er et brudd på EØS-avtalens statsstøtte-regler. Jeg vil derfor vektlegge de regionalpolitiske sidene ved prosjektet i et nytt lovforslag til Stortinget. Lovforslaget vil bestå i at skattereglene begrenses geografisk til et nærmere definert område. Arbeidet med lovforslaget er satt i gang umiddelbart, og jeg håper vi kan fremme saken for Stortinget innen utgangen av mai, sier finansminister Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Bellona klaget skattelettelsene til Snøhvit inn for ESA 11. desember 2002.

–Regjeringen går altså fra å kalle ordningen ”generell støtte til store LNG anlegg” til å kalle det distriktsstøtte. I et brev til ESA den 13. mai i år viser vi at en slik støtte som blir kalt distriktsstøtte ikke er lovlig i henhold til EØS avtalen, uttaler Hauge.

Gir ikke beslutningsgrunnlag for Statoil
Møtet mellom Foss og Bull i dag, og de uformelle signalene som der synes å være gitt fra ESA, innebærer ikke at Statoil har fått noe sikrere beslutningsgrunnlag, og de vil heller ikke få det innen 31.mai, som er den datoen Statoil har satt som frist for endelig avklaring.

For det første må det skrives et lovforslag, og det nye forslaget må vedtas i Stortinget. Det er slett ikke gitt at dette går gjennom når begrunnelsen er en helt annen enn det som tidligere har vært fremme. Finansdepartementet har tidligere innrømmet at tanken om å henføre Snøhvit-støtten under unntaksbestemmelsen ikke var vurdert før det opprinnelige forslaget til endring i petroleumsskatteloven ble fremsatt. Det kan settes spørsmålstegn ved om dette er den mest hensiktsmessige formen for distriktsstøtte til Finnmark; hva med andre konkurranseutsatte næringer? Dette bør bli gjenstand for en grundig vurdering.

–Det er gledelig hvis ESA nå kan gi klarsignal om dette, men vi er nødt til å avvente et formelt svar fra ESA før vi kan starte arbeidene igjen på Melkøya. Vi håper at vi får dette endelig avklart innen slutten av mai, sier informasjonssjef Kristofer Hetland i Statoil til Dagens Næringsliv.

–> Vant første runde
Finansministeren har med dette innrømmet at Bellona hadde rett når vi sendte inn vår klage, og kalte Snøhvit støtten for ulovlig statsstøtte. Nå begynner neste runde. Regjeringen vil legge fram en ny odeltingsproposisjon for støtte til Snøhvit, som i følge Foss skal være ferdig i slutten av mai.

–Vi vant første runde, og vi har gode juridiske kort på hånden når Foss kommer med sitt nye lovforslag, sier Frederic Hauge. Vi kommer ikke til å gi oss.

Ny vurdering i ESA
–Ut fra de signalene jeg har fått i dag, har jeg godt håp om at saken lar seg løse ved at ESA godtar skattereglene som et regionalpolitisk virkemiddel, og at Snøhvit – prosjektet kan starte opp, sier Per-Kristian Foss. Esa-president Einar Bull presiserer overfor Dagens Næringsliv at de ikke har gitt noen forhåndsgarantier for at ESA vil akseptere den nye ordningen.

Det nye forslaget må behandles i samsvar med ESAs prosedyreregler, og ESA må deretter vurdere om forslaget er i samsvar med retningslinjene og EF-domstolens praksis. Med tanke på tvilen som foreligger er dette en prosess som kan ta tid.

Etter EØS-avtalen skal ESAs praktisering av statsstøttereglene tilsvare Kommisjonens praksis innen EU. En forsering av saken basert på press fra norske interesser vil rokke ved denne forutsetningen, og samtidig kunne stille EØS-avtalen i fare. En forutsetning for EØS-avtalen i sin nåværende utforming er nettopp et uavhengig kontrollorgan.