Nyheter

ESA ber om utsettelse

Publiseringsdato: 8. oktober, 2002

Skrevet av: Jon Gauslaa

EFTAs overvåkingsorgan ESA har bedt EFTA-domstolen om å få utsatt fristen til å kommentere det søksmålet Bellona og det tyske selskapet TBW har anlagt angående avskrivningsreglene for Snøhvit-utbyggingen.

Det var i slutten av juli at Bellona, sammen med det tyske bioenergiselskapet Technologien, Bau- und Wirtschaftsberatung GmbH, som har sete i Frankfurt am Main, oversendte sin stevning til EFTA-domstolen.

Ugyldig vedtak
Saksøkerne hevder at ESAs vedtak om å godkjenne avskrivningsreglene for Snøhvit-utbyggingen er ugyldig. Mer konkret anfører de at ESAs unnlatelse av å iverksette en formell undersøkelsesprosedyre for å avklare om avskrivningsreglene er i samsvar med EØS-avtalen, er i strid med saksbehandlingsreglene i EØS-regelverket.

TBW og Bellona anfører også at ESA har tolket og anvendt unntaksregelen for regionalstøtte i EØS-avtalens artikkel 61 (3) c feil når organet har godtatt avskrivningsreglene som distriktsstøtte, og at overvåkingsorganet har misbrukt sin myndighet og opptrådt i strid med EF-rettens generelle prinsipper.

Sak nr 2 i 2002
Etter å ha konstatert at vilkårene for å ta saken videre er oppfylt, har EFTA-domstolen gitt søksmålet saksnummer E-2/02, og oversendt stevningen fra TBW og Bellona til ESA for kommentarer. I oversendelsesbrevet fra domstolen som er datert 18. september, har ESA fått frist til 18. oktober på å «innlevere et forsvar» (lodge a defence).

Etter hva Bellona Web erfarer skal ESA ha bedt om å få utsatt denne fristen. — Jeg vet ikke hva som ligger bak anmodningen, sier Bellona-jurist Bernhard Vigen. Det er imidlertid nærliggende å se det som et uttrykk for at ESA tar saken alvorlig.

Han har ingen formening om når saken kan komme i gang. — Jeg antar at vi nå vil stå overfor en runde der partene vil utveksle synspunkter og at det neppe vil bli berammet nærmere forhandlinger før et stykke ut på nyåret. Saksmengden ved EFTA-domstolen er imidlertid ikke større enn at det kan gå raskere, sier Vigen, og viser til det faktum at Snøhvit-saken kun er den andre saken EFTA-domstolen har fått til behandling i 2002.

Mulighet for flere saksøkere
Sist torsdag ble for øvrig ESAs avgjørelse publisert i EØS-tillegget til EF-Tidende, over fire måneder etter at avgjørelsen ble tatt. — Dette er overraskende sent, siden EF-Tidende kommer ut hver dag og ofte med flere utgaver samme dag, sier Vigen.

En konsekvens av den sene publiseringen er at søksmålsfristen for eventuelle foretak som ikke tidligere har fått underretning om ESA-vedtaket og som anser seg «direkte og personlig» berørt av det, først løper ut 3. desember 2002.

Dette framgår av artikkel 36 (3) i den såkalte ODA-avtalen, som stiller opp to alternative søksmålsfrister – en for de som er underrettet om ESAs beslutning og en for de som ikke har mottatt underretning. For de sistnevnte starter søksmålsfristen på to måneder først å løpe fra det tidspunkt ESAs avgjørelse ble kunngjort i EØS-tillegget til EF-Tidende.

Les TBWs og Bellonas stevning nedenfor.