Nyheter

Naturkraft må nektes tredjepartsløsninger

Publiseringsdato: 18. november, 2002

Skrevet av: Bernhard Vigen

Naturkraft søker om å få oppfylle kravene til NOx(nitrogenoksid)-reduksjoner på Kårstø og Kollsnes gjennom tiltak på skip i stedet. Bellona fremhever i en uttalelse at dette hverken kan eller bør godkjennes.

Naturkraft fikk tidligere i år forlenget konsesjonen med tre år, til 2033, og tillatelse til å vente med driftsstart til 2007. Statens forurensningstilsyn (SFT) har nå likevel fått søknad om såkalte tredjepartsløsninger til behandling. Dette innebærer at Naturkraft ønsker å oppfylle utslippstillatelsenes krav gjennom avtaler om NOx-reduksjoner på skip i stedet for å redusere gjennom nødvendig teknikk på sine egne gasskraftverk.

NOx fører til forsuring av naturressursene, og grenseverdiene for naturens tåleevne i forhold til NOx er allerede nådd i områdene rundt de planlagte gasskraftverkene.

Strid med EØS-regelverket
Bellona viser i uttalelsen at konstruksjonen i denne konkrete formen ikke er forenlig med IPPC-direktivets krav om anvendelse av BAT, ”Best Available Techniques”, på Naturkrafts gasskraftverk. Direktivet krever at utslippskravene fastsatt på grunnlag av BAT oppfylles på anleggene. Når SFT ikke har satt lavere utslippstak enn det som følger av BAT, er det ikke rom for avtaler med skipsnæringen. Tredjepartsløsningene vil tilsvarende være i strid med en nyinnført forskrift utformet nettopp for å lette gjennomføringen av IPPC-direktivet i norsk rett.

Den foreslåtte løsningen vil også motvirke Norges sjanser til å oppfylle utslippskravene i NEC-direktivet (”National Emission Ceilings”) som vil bli gjeldende norsk rett før eventuelle gasskraftverk blir bygget.

”Känn ingen sorg för mig Göteborg”
Håkan Hellströms moderne klassiker kan betegne det norske forholdet til Göteborg-protokollen under konvensjonen om langtransportert forurensning: Norge har et tilsynelatende sorgløst forhold til protokollens konkrete forpliktelser. Der Hellström synger ”Ge mig arsenik för stan är full av tanter och tragik”, gir Norge nitrogenoksid til myrene på Vestlandet som allerede skvalper sørpefulle av sur nedbør. Norge lå ved siste årsskifte 31 prosent over kravene som skal oppfylles innen 2010. En interdepartemental arbeidsgruppe arbeider med en nasjonal plan for reduksjoner. Norge sniker seg som en forsentkommen elev inn bakerst i auditoriet. Det kan også virke som man ihvertfall har dormet i de NOx-timene man rakk.

Kortsiktig løsning på langsiktig problem
En helhetlig nasjonal plan innen forholdsvis kort tid er nødvendig dersom Norge skal kunne oppfylle Göteborg-protokollens forpliktelser. At NOx-utslippene i fjor steg med en prosent, viser at omfattende tiltak må settes i verk. Slik Bellona ser det, kommer man da ikke utenom å regulere skipssektoren. Å godkjenne løsninger der utslippsreduksjoner i skipsfarten kommer i stedet for reduksjoner fra gasskraftverk, vil i denne sammenhengen være oppsiktsvekkende kortsiktig. Renseteknologi basert på BAT må kreves installert på gasskraftverkene i tillegg; bare slik kan Norge ha håp om å få til totalreduksjoner av den nødvendige størrelsen.

Prinsipiell jomfrutur – og flere søknader vil bli sjøsatt
Naturkrafts søknad om tiltak i skipsnæringen er, såvidt Bellona kjenner til, første gang SFT skal ta konkret stilling til et tredjepartstiltak. Flere søknader er imidlertid i ferd med å forsere forurensernes frankeringsmaskiner. Bellona vil fortsette å argumentere både juridisk og politisk – generelt og konkret – mot konstruksjonen og denne formen for kortsiktighet ved håndteringen av miljøproblemer.