Nyheter

Høring: Anlegg og drift av CRAIER, Kårstø

Publiseringsdato: 17. desember, 2002

Skrevet av: Beate Kristiansen

 

Olje- og energidepartementet
v/Linda Johnsen
Postboks 8148 Dep
0033 OSLO
Reference: deres brev OED 2000/2708 UM LJ datert 07.10.2002.

17/12-2002

Høringsuttalelse angående CRAIER – Plan for anlegg og drift. Konsekvensutredning.

Miljøstiftelsen Bellona henviser til uttalelse til OED gitt vedrørende DPCU II av 17.12.02.

De anmeldte utbyggningsprosjekter på Kårstø (NET I, CRAIER og DPCU II) må sees i sammenheng da de faller sammen i tid og forutsettes å være i drift i minst 20 år pluss.

 1. Utslippene av CO2 fra Kårstø-anleggene forventes å stige fra dagens ca 1,0 mill. t/år til 1,5 mill. t/år i 2004 grunnet videre utbygging av gassbehandlingsanleggene.

  Utbygger pålegges å utrede mulighetene for og kostnadene ved innsamling og rensing av CO2 fra behandlingsanleggene.

 2. Forsuringseffekten av NOx i nærområdene til Kårstø-anleggene er høy og allerede i nærheten av tålegrensen i forskjellige resipienter. Utvidelsen av anleggene vil medføre ytterligere belastning og vil beregningsmessig føre til overbelastning i områder. Tredjepartsløsninger (kvotebytte) kan ikke godtas for NOx da det er de lokale effektene som dominerer skadevirkningene. (For mer informasjon om tredjepartsløsninger se vedlegg A og B)

  Utbygger pålegges å implementere fysiske tiltak for reduksjon av totalutslippet av NOx.

 3. Behovet for elkraft ved anmeldte utbygginger forventes å øke med ca 1 TWh/år.

  Økningen forventes dekket ved import fra nettet. I lys av den eksisterende elkraftbalansen i Norge vil en slik økning i forbruket medføre økning i grunnprisen (prisstigning anslås til ca 1 øre/kWh i pris til forbrukere). Virkningen av dette er ikke belyst i en samfunnsøkonomisk sammenheng.

  Utbygger pålegges å utrede de samfunnsmessige kostnadene ved økt uttak av elkraft fra eksisterende forsyningsnett.

  I tillegg pålegges utbygger å utrede kostnadene ved økt produksjon av elkraft på Kårstø for å dekke inn et økt forbruk. Slik produksjon underlegges samme krav til CO2-håndtering som vist til i punkt 1, og iht. punkt 2.

Punkt 1 bør vurderes i sammenheng med muligheten for eksport av CO2 til oljefelt for bruk som injeksjonsgass i EOR-sammenheng (Enhanced Oil Recovery), eller sekundært som deponering i tomme olje-/gassfelt eller aquiferer (vannførende undergrunnsformasjoner). Generelt vil det være fordelaktig, og dermed spesielt viktig, å se slike vurderinger i sammenheng med innfanging av CO2-utslipp fra andre installasjoner i fysisk nærhet (som Hydro Karmøy). Vurderingene må sees i lys av behovet for en reduksjon av klimagassutslipp nasjonalt og internasjonalt.

Vedlegg:
A – Kopi av «Merknader til søknad fra Gassco om godkjennelse av tredjepartstiltak», sendt SFT, datert 12.12.02
B – Kopi av «Merknader til søknad fra Naturkraft om godkjennelse av tredjepartstiltak», sendt SFT, datert 13.11.02

____________________
Beate Kristiansen