Nyheter

Lovende forskning fra IFE

Publiseringsdato: 3. desember, 2002

Skrevet av: Beate Kristiansen

IFEs forskning på produksjon av elektrisitet og hydrogen fra naturgass ved hjelp av brenselsceller viser positive resultater. Prosessen er spesielt lovende med hensyn til muligheten for effektiv CO2-håndtering. Bellona ser positivt på utviklingen.

IFE har gjennom forskningsprogrammet «Fremtidens Energistasjoner» søkt å finne en metode for produksjon av elektrisitet fra naturgass uten utslipp av klimagasser, og kan nå vise til svært lovende resultater.

Energieffektiv nullutslippsteknologi
IFE, i samarbeid med Christian Michelsen Research og Prototech AS, har kommet frem til en prosess basert på brenselsceller (Solid Oxide Fuel Cell) som konverterer naturgass til elektrisitet. Prosessen virker særlig optimistisk med hensyn til tre faktorer: effektivitet på 80 % energi i form av strøm ved forbrenning av naturgass (til sammenligning har et konvensjonelt gasskraftverk en maksimal energieffektivitet på 50 %); utnyttelse av spillvarme til produksjon av hydrogen som i framtiden vil være drivstoff for biler og busser i tillegg til at det også kan forbrennes til strømproduksjon; og, viktigst av alt, et potensial for nullutslipp av klimagasser.

Sistnevnte punkt er imidlertid avhengig av måten man håndterer CO2-gassen på. Per i dag injiseres CO2 på Sleipner-feltet og man ser for seg i framtiden at det kan bli et marked for CO2 brukt som trykkstøtte for meroljeutvinning ved oljefeltene. En teknologi som den IFE nå beskriver med utskilling av konsentrert CO2, er derfor svært kjærkommen.

Så vidt Bellona er bekjent vil kostnadene ved produksjonen i følge foreløpige estimater ligge på ca. 32-36 øre/kWh, noe som også er et viktig aspekt ved evalueringen av teknologien.

Bellona stiller seg positiv
Bellona har selv i flere år jobbet intenst innenfor energisektoren for å fremme utviklingen av ny, utslippsfri energiteknologi, og har lenge hevdet at elektrisitet og hydrogen vil være energibærerne i et framtidig, fornybart og bærekraftig energisystem. IFEs forskningsresultater er derfor svært gledelige nyheter for Bellona, særlig med tanke på produksjonen av billig og rent hydrogen til transportsektoren. Også sett i forhold til Kyoto-protokollen kan denne nye teknologien med sitt hydrogenpotensial være et viktig skritt på veien. Denne og lignende typer framtidsrettet teknologi er i følge Bellona en forutsetning for at Norge overhodet skal ha noen som helst mulighet til å innfri de langsiktige klimaforpliktelsene som ubønnhørlig vil komme – med eller uten Kyoto.

Les også om Bellonas brenselscellearbeid

Mer om IFEs forskningsprosjekt