Nyheter

Oljeeksport fra Russland via Kirkenes

Publiseringsdato: 3. desember, 2002

Skrevet av: Thomas Nilsen

Sør-Varanger kommune søker om tillatelse til omlasting av olje fra russiske tankere til en større supertanker som skal ligge permanent i Bøkfjorden utenfor Kirkenes. Beredskapen består av 200 meter oljelenser.

Mens Utenriksdepartementet i disse dager legger siste hånd på forslaget om å utvide den norske territorialgrensen fra fire til 12 nautiske mil for å få russiske oljetankere lengre ut fra kysten, ønsker lokale politikere i Øst-Finnmark de russiske oljetankerne så langt inn som mulig.

I påvente av den gigantiske oljeterminalen som planlegges utenfor Murmansk i 2007, har Kirkenes Regionhavn lagt fram et forslag om å legge en supertanker i Bøkfjorden hvor mindre russiske oljetankere kan losse olje fra feltene Varandej og Timan-Petschora.

Rikt fugleliv
Bøkfjorden er en sidefjord til Varangerfjorden, som med sitt rike fugleliv er svært sårbar for eventuelle oljeutslipp. Her finnes hekkeområder for mange arter inkludert havørn, krykkje, ærfugl, tjeld, terne, fjæreplytt, storskarv og flere arter småvadere. Oljetankeren blir liggende mellom Ropelv og Reinøya, begge attraktive friluftsområder. Langs kyststrekningen er det også en rekke laksefiskeplasser.

I begynnelsen av november gikk et enstemmig formannskap i Sør-Varanger kommune inn for å søke om permanent tillatelse til å utføre skip-til-skip omlasting av olje i Ropelv i Bøkfjorden. Mandag denne uken gikk kommunestyret inn for det samme med 23 mot fem stemmer. Mindretallet mener at miljørisikoen er altfor høy.

Vil delta i Klondyke
Sør-Varanger kommune ligger midt mellom gass-klondyket i Hammerfest og olje-klondyket i Murmansk. Kommunen håper på arbeidsplasser. Hele 30 nye arbeidsplasser spår optimistene i Kirkenes Regionhavn.

65add34c6f69c5bea9a582b106cc7f07.jpeg Photo: Foto: finnmark.net

Ikke alle er like glade for å få en supertanker liggende rett utenfor stuevinduet sitt. Både Ropelv Bygdelag og Ropelv og Renøysund hytteforening har i skarpe ordelag protestert mot den planlagte oljelastingen.

I første omgang vil en legge en 150 000 tonner i Ropelv, senere kan det bli aktuelt med en supertanker på 300 000 tonn.

Bakgrunnen for at de russiske oljeselskapene ønsker å laste om oljen til større supertankere er at transporten til europeiske oljehavner dermed blir mer kostnadseffektiv. Oljeterminalen i Varandej kan bare ta skip inntil 40 000 tonn på grunn av de svært grunne farvannene.

Mens Sør-Varanger kommune søker Statens forurensningstilsyn (SFT) om tillatelse til omlasting av russisk olje, har Fiskeridepartementet gitt Kystdirektoratet i oppdrag å utrede hvilke miljø- og sikkerhetskrav som må stilles til den planlagte skip-til-skip omlasting av råolje i Bøkfjorden. Kystdirektoratet har i samarbeid med SFT ansvaret for oljevernberedskapen langs norskekysten.

Veritas-rapport
På oppdrag fra Kirkenes Regionhavn har Det Norske Veritas (DNV) lagt frem en rapport som gjennomgår risikoen forbundet med skip-til-skip omlasting utenfor Kirkenes. Rapporten konkluderer med at faren for utslipp er lav til moderat.

38c8695a8a8fbec4079a56841d41dbbf.jpeg

Da Veritas-rapporten ble laget ble risikoen for oljeutslipp vurdert ut fra at det ville bli ti omlastinger av olje per år. De reelle planene fra Sør-Varanger kommune er derimot opptil 15 ganger per måned, altså 18 ganger mer enn den risikoanalysen Veritas har basert sine beregninger på.

Varangerfjorden og Finnmark
DNV-rapporten tar ikke for seg farene som er forbundet med den økte trafikken med oljetankere inn og ut av Bøkfjorden eller Varangerfjorden og videre rundt kysten av Finnmark. Den manglende beredskapen mot ulykker med oljetankere fra Russland rundt kysten av Nord-Norge, har de siste månedene vært gjenstand for sterk kritikk.

Sabotasje og risiko for terror nevnes heller ikke med ett ord i rapporten fra DNV eller i søknaden fra Sør-Varanger kommune. Hvis prosjektet blir gjennomført vil det bli Norges eneste større ”oljeterminal” som ikke har fysisk beskyttelse mot sabotasje eller terror.

Minelagt fjord
I Bøkfjorden, rett utenfor Ropelv hvor oljetankerne skal ligge er det et ukjent antall udetonerte miner fra krigens dager.

DNV skriver i sin anbefaling at beredskapslageret med oljevernutstyr som i dag ligger i Vadsø bør flyttes til Kirkenes for at oljelenser skal kunne komme raskere på plass i tilfelle en ulykke. I dag finnes det bare 300 meter oljelenser i Kirkenes, i tillegg til de 200 meter lenser som kontinuerlig skal ligge i beredskap rundt oljetankeren i Ropelv mens denne lastes eller losses for råolje.

95dfba4939b0ef7e009f34d1394d7ff0.jpeg Photo: Foto: Thomas Nilsen

Oljeterminal i Murmansk
Spørsmålet er om aktørene vil prioritere en forsvarlig og kostbar oljevernberedskap. De planlagte operasjonene utenfor Kirkenes er av tidsbegrenset karakter. Behovet for skip-til-skip omlasting av olje vil forsvinne når den nye gigantiske oljeterminalen utenfor Murmansk står klar, angivelig i 2007.

Oljeterminalen i Murmansk, som bygges av de fire oljeselskapene LUKoil, Yukos, Sibneft og Tyumen oil, vil ha kapasitet for all omlasting og utskiping av olje fra de aktuelle oljefeltene i Nordvest-Russland. Når terminalen står klar vil den ha en årlig kapasitet på 80 millioner tonn olje.

I mellomtiden avgjør Statens forurensningstilsyn om de lokale politikerne i Kirkenes skal få delta i det klondyke som utspiller seg om oljeressursene i Nordvest-Russland.