Nyheter

Høring Ormen Lange, Aukra

Publiseringsdato: 27. januar, 2003

Skrevet av: Beate Kristiansen

 

Olje- og energidepartementet
Linda Johnsen
Postboks 8148 Dep
0033 OSLO
Reference: deres brev OED 2000/2177 UM LJ datert 05.11.2002 og OED 2002/2177 UM LJ, datert 23.12.2002

27/01-2003

Høringsuttalelse angående Konsekvensutredning landanlegg for Ormen Lange på Nyhamna i Aukra kommune

Miljøstiftelsen Bellona påpeker svakheten i at behandlingen av konsekvensutredningene for delprosjektene angående Ormen Lange utbyggingen totalt, ikke er koordinert i tid. Dette gir ekstra utfordringer for høringsinstansene som må forholde seg til utbyggningen totalt.

Bellona vil i sine uttalelser relatert til de enkelte konsekvensutrednigsforslagene påpeke virkningene av de samlede konsekvenser der disse er gjort kjent.

Energibehov.
Ormen Lange utbyggingen vil i hovedsak dekke sitt behov for energi for drift av roterende maskineri både for land- og offshore anlegg ved import av elektrisk kraft fra Sentralnettet. Samlet behov for tilførsel av el-effekt/energi til anleggene vil være i størrelsesorden fra

  • 100 til 250 MW landanlegg – tilsvarende 0,8 – 2 TWh/år
  • 50 til 70 MW offshoreanlegg – tilsvarende 0,4 – 0,56 TWh/år
  • 150 til 320 MW totalt – tilsvarende 1,2 – 2,6 TWh/år

Forbruket er forutsatt å øke i løpet av en periode på ca 10 år fra oppstart i 2007 forårsaket av økning av eksportkvantum fra 50 til 80 SM3 gass/d og på grunn av oppstart av separering av tilleggsprodukter fra rågassen.

Pr dato er det ikke reserve i det norske kraftforsyningssystemet til å møte disse tilleggskvanta.

I lys av den eksisterende elkraftbalansen i Norge vil en slik økning i forbruket medføre økning i grunnprisen (prisstigning anslås til ca 1 øre/kWh i pris til forbrukere ved et økt uttak på 1 TWh/år). Virkningen av dette er ikke belyst i en samfunnsøkonomisk sammenheng.

Utbygger pålegges å utrede de samfunnsmessige kostnadene ved økt uttak av elkraft fra eksisterende forsyningsnett.

I tillegg pålegges utbygger å utrede kostnadene ved økt produksjon av elkraft for å dekke inn det økte forbruk. Slik produksjon underlegges krav til CO2-håndtering som vist til i punkt 2.

Utslipp av CO2.
Det anmeldte utslipp av CO2 stammer fra dampkjeler som skal dekke det antatte varmebehovet ved prosessering av rågassen / produkter – 40 000 t/år økende til 86 000 t/år.

Kvantumet er isolert sett beskjedent, men om det legges sammen med CO2-utslipp fra et kraftverk basert på fossile bredsler for å dekke det samlede energibehovet ved Ormen Lange utbyggingen, blir utslippet i størrelsesorden 1 mill tonn/år (ved en produksjonsrate på 80 MSm3/d.

Denne økningen vil utgjøre et vesentlig bidrag til Norges CO2-utslipp i løpet av en 10 års periode etter oppstart.

Utbygger pålegges å utarbeide en tidsatt plan for utprøving av kraftproduksjon med CO2– reduserende teknologier (90 til 98%) som kan demonstreres innen 2010 og som i produksjonsvolum kan dekke inn det forventede kraftforbruket i perioden 2012 – 2018.

Utbygger pålegges å forberede anlegg for innsamling og transport av CO2 til permanent deponi eller alternativt – tilknytning til fremtidig CO2 infrastruktur for forsyning av CO2 til oljeplattformer til bruk i EOR-operasjoner. Dette må samordnes med andre store punktutslipp i regionen.

3. Utslipp av NOx
Isolert sett er de prognoserte utslipp 80 t/år økende til 126 t/år NOx fra landanlegget beskjedne og antas å være akseptable i forhold til lokal og regional påvirkning.

Utbygger har imidlertid ikke vurdert de økede utslipp i forhold til Norges forpliktelser om reduksjon av NOx utslipp som fastlagt i Gøteborgprotokollen. Norge er i denne pålagt å redusere NOx utslippene til totalt 156 000 t/år innen 2010, mens utslippene i 2001 var 225 000 t/år. Det er derfor nødvendig å sikre minimalisering av nye utslipp gjennom bruk av teknologi tilgjengelig for max. reduksjon. I tillegg må en sørge for at det totale nasjonale utslippet reduseres, og at kuttene fortrinnsvis tas der det er høy lokal og regional påvirkning. I dette tilfellet bør hensiktsmessigheten ved tredjeparts tiltak vurderes. For mer om betingelser se kopi av Bellonas merknader til søknad fra Gassco og Naturkraft om godkjennelse av tredjepartstiltak i vedleggene.

Utbygger pålegges å redegjøre for tilgjengelighet av «Best Tilgjengelig Teknologi» for minimum NOx utslipp fra dampkjele og fakkel og pålegges valg av minimums utslippsløsning.

Vedlegg:
A – Kopi av «Merknader til søknad fra Gassco om godkjennelse av tredjepartstiltak», sendt SFT, datert 12.12.02
B – Kopi av «Merknader til søknad fra Naturkraft om godkjennelse av tredjepartstiltak», sendt SFT, datert 13.11.02

____________________
Beate Kristiansen