Nyheter

Dystert naturgasscenario på Jæren

Publiseringsdato: 17. mars, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Utslippet av CO2 vil øke med mellom 30 og 85 prosent i forhold til dagens nivå hvis man velger naturgass som energikilde på Jæren. Alternativet, som er økt energieffektivitet og bruk av fornybare ressurser, vil redusere CO2-utslippene med 50 prosent.

Dette viser rapporten «Energiplan for Nord-Jæren», som Asplan Viak har utført på oppdrag fra SFT. Rapporten konkluderer med at bruk av naturgass i Jærområdet vil gi økt utslipp av klimagasser og NOx.

Ulike alternativer
Rapporten har analysert ulike energiforsyningsmodeller til Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg på Nord-Jæren. Den presenterer tre ulike scenarier for bruk av naturgass, i tillegg til et referansealternativ med økt strømbruk og et miljøalternativ.

Alle alternativene er levert av lokale aktører innen energi, og tar for seg perioden 2000 til 2020. SFT sier at formålet med analysen var å se hvordan ulike energiforsyningsalternativer vil påvirke utslipp av klimagass og strømforbruk i regionen.

Funn i rapporten
Referansealternativet tar utgangspunkt i fortsatt bruk av elektrisitet basert på vannkraft, uten distribusjon av naturgass. Et scenario med denne løsningen vil redusere utslippet av CO2 med ca 30 prosent i forhold til dagens nivå, mens forbruket av strøm vil øke med ca 30 prosent. Reduksjonen i CO2-utslipp skyldes at oljefyring vil bli erstattet med elektrisitet. Her blir det forutsatt at vannkraftpotensialet øker, og at et strømforbruk på 5200 GWh kan realiseres gjennom økt utbygging og rehabilitering av eksisterende anlegg. Referansealternativet forutsetter et tak på vannkraftproduksjonen som vil bli nådd i løpet av scenarioperioden, og økt forbruk utover dette vil bli beregnet i gasskraft.

Naturgassalternativene viser alle sammen en økning i utslippet av CO2. Jærgassalternativet fra Lyse Gass, vil kombinere naturgass med avfallsforbrenning, vil i følge rapporten øke CO2-utslippene med over 30 prosent. Rogassalternativet, som er et Lyse Gass/Statoil samarbeid, kombinerer naturgass med bioenergi og vindenergi, og vil føre til en utslippsøkning på 65 prosent. Verst ut kommer naturgassalternativet som er lagt fram av Jærrådet. Dette forslaget vil føre til en økning av CO2-utslippene med hele 85 prosent i forhold til dagens nivå. Alle gassalternativene vil i tillegg øke strømforbruket i forhold til dagens med mellom 12 og 15 prosent.

Det helt klart oppløftende scenariet er Miljøalternativet fra Jærrådet. Dette alternativet baserer seg på økt satsing på energisparing, varmepumper, bioenergi og vindenergi. Blir dette tatt i bruk vil CO2-utslippene bli redusert med 50 prosent i forhold til dagens nivå, samtidig som etterspørselen på strøm vil stabilisere seg på dagens nivå.

–Når vi vet at det er denne veien vi tilslutt må gå uansett, er det eneste logiske å starte her umiddelbart, mener Beate Kristiansen i Bellonas energiavdeling.

Stortingsmelding til behandling
I disse dager er Stortings melding nr. 9 «Om innenlands bruk av naturgass» til behandling i Energi- og miljøkomiteen på stortinget. Gassforkjemperne framstiller naturgass som en miljøvennlig løsning. Vi håper komiteen studerer funnene i «Energiplan for Nord-Jæren» og ikke lar seg lure av gassforkjemperne som lenge har forsøkt å framstille gass som et miljøvennlig energialternativ.

Andre steder på Bellona Web kan du lese mer om energikilder i Norge og om energieffektivitet.

Kilde: SFT «Bruk av naturgass på Jæren – potensialet for bruk og konsekvenser»