Bellona krever CO2-fritt gasskraftverk på Snøhvit

Øker Norges CO2-utslipp med 2%
Bellona krever dette i sin høringsuttalelse til Statoils utslippssøknad for LNG anlegget på Snøhvit. Gasskraftverket på Snøhvit vil bidra til en økning på 2 % av Norges totale CO2-utslipp. I Sem-erklæringen heter det at ”Inntil det er etablert et system for omsettelige utslippskvoter i tråd med Kyoto-protokollen forutsettes det at ytterligere konsesjons- og utslippstillatelser kun gis til gasskraftanlegg basert på CO2 – fri teknologi.” En virkning av og unnlate å pålegge Snøhvitanlegget CO2-rensing er at Norge vil kunne komme til å bryte forpliktelsene etter Kyoto-protokollen. CO2-utslippene fra Snøhvit vil ha stor innvirkning på Norges samlede utslipp og utgjøre et vesentlig bidrag til at utslippene fortsetter å øke.

Høye NOX-utslipp
Også NOx-utslippene fra gasskraftverket på Snøhvit er relativt høye. Mens det søkes om et NOx-innhold i eksosen på 25 ppm (parts per million) er det allment akseptert at beste anvendbare teknikk (BAT) opererer med et utslippsnivå under 5 ppm. Myndighetene er gjennom både forurensningsloven og IPPC-direktivet (96/61 EF) pålagt å gi utslippstillatelser som ikke tillater høyere utslipp enn hva som er mulig å oppnå ved å ta i bruk de best anvendbare teknikker slik de beskrives i direktivet.