Nyheter

Klager på høringsfrist i Lofoten-Barentshavet

Publiseringsdato: 11. april, 2003

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Fem uker er alt høringsinstansene i praksis får til å vurdere utredningsprogrammene til to av de fire delutredningene som skal inngå i den helhetlige forvaltningsplanen for Lofoten – Barentshavet. I tillegg er det nylig forelagt flere hundre sider med delstudier til konsekvensutredningen for petroleumsvirksomhet. Bellona mener Regjeringen utsetter høringsinstansene for den velkjente ketchupeffekten (først kommer det ingenting, så kommer alt) og krever lengre høringsfrist.

Bakgrunn
Den helhetlige forvaltningsplanen for Lofoten- Barentshavet skal basere seg på utredninger av konsekvenser av aktiviteter som kan påvirke miljøtilstanden, ressursgrunnlaget og/eller mulighetene for å utøve annen næringsaktivitet i havområdet. Det skal lages fire konsekvensutredninger som skal inngå i forvaltningsplanen

-Utredning av konsekvenser av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten – Barentshavet

-Utredning av konsekvenser av fiskeri og havbruk i området Lofoten – Barentshavet

-Utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten – Barentshavet

-Utredning av konsekvenser av ytre påvirkning. Klimaendring, forurensning og annen viktig påvirkning fra kilder utenfor norsk del av Barentshavet.

Forslagene til utredningsprogram for ytre påvirkning og skipstrafikk ble mottatt for høring 8. april med høringsfrist 31. mai.

Påske og helligdager gir problemer
Riktignok har begge utredningsprogrammene en høringsfrist på drøye syv uker. (Konsekvensutredningsforskriften § 15 annet ledd tilsier at høringsfristen bør være minst seks uker). Et av problemene er at fristen løper den datoen høringsbrevene er datert (4. og 7. april), til 31. Årets påskeuke, 13. april (palmesøndag) til 21. april (2. påskedag), faller dermed innenfor perioden. Svært mange har jo som kjent ferie fra fredag 6. april til tirsdag 17. april. I tillegg kommer 1.mai og Kristi himmelfartsdag 29. mai, begge fridager som i år faller på torsdager. Erfaringsmessig er det mange som også komme til å ha ferie på de etterfølgende fredager Den reelle høringsfristen er dermed innsnevret til fem uker – mindre enn det forskriften foreskriver.

Fordi prosessen med å lage en helhetlig forvaltningsplan for Lofoten – Barentshavet er så viktig, må høringsfristen være av en slik lengde at alle interesserte parter får anledning til å uttale seg.

To utredningsprogram med samme frist
Et annet poeng som taler for en lengre høringsfrist er det faktum at også utredningsprogrammet for konsekvenser av ytre påvirkning ble mottatt på samme dag som utredningsprogrammet skipstrafikk, med nøyaktig samme høringsfrist. Også denne delutredningen skal inngå i den helhetlige forvaltningsplanen. Listen over høringsinstanser for de to delutredningsprogrammene er i stor grad sammenfallende. Dette betyr at svært mange instanser skal komme med to høringsuttalelser før 31. mai. Bellona er meget bekymret over at den korte tidsfristen vil kunne medføre at enkelte høringsinstanser velger seg én av høringene for å gjøre denne faglig sett god. Dette kan igjen bety at viktige innspill vedkommende instans måtte ha til den andre delutredningen, aldri vil komme med i prosessen.

Bellona har med bakgrunn i det ovennevnte bedt både Miljøverndepartementet (som har ansvaret for utredningen om ytre påvirkning) og Fiskeridepartementet (som har ansvaret for utredningen om skipstrafikk) om at forlenges med minst tre uker.

Ketchupeffekten
Et annet poeng i denne sammenhengen er at delstudiene til utredningen av konsekvensene av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten – Barentshavet ble offentliggjort for kort tid siden. Disse delutredningene består av flere hundre sider. Det sier seg selv at det er vanskelig å gå gjennom et så stort og komplekst materiale på så kort tid samtidig som det skal gjøres gode faglige vurderinger. Spørsmålet er bare om det er det Regjeringen ønsker.