Nyheter

Stopp Goliat!

Stopp Goliat-alliansen serverte Olje- og energminister Stensnes "Det siste torskemåltid".
Erik Martiniussen

Publiseringsdato: 9. april, 2003

Skrevet av: Marius Dalen

I dag lanseres "Stopp Goliat-alliansen". Motstanden mot oljeutvinning i nordområdene har samlet en bred allianse bestående av de fleste miljøorganisasjonene, samt ungdomspartiene, fagforeninger og en rekke andre foreninger. Bellona støtter alliansen og bordet dekkes til ”det siste torskemåltid” utenfor Olje- og energidepartementets lokaler klokken 15.00 i dag.

Pressemelding:

Barentshavet er et fantastisk rikt havområde. Men det er også uhyre sårbart. Her møter næringsrike arktiske havstrømmer de varme havstrømmene fra sør. Dette gir en voldsom planktonproduksjon og dermed et yrende

liv. Våre viktigste fiskeslag vokser opp her, mellom Finnmarkskysten og Bjørnøya.

Fisken skaper grunnlaget for Norges nest største eksportnæring. Mange sårbare og sjeldne sjøfuglarter lever av fisken og hekker langs Troms- og Finnmarkskysten. Der finner vi også artsrike bunnsamfunn som korallrev og tareskoger. Et velfungerende økosystem er en forutsetning for alle naturbaserte næringer og lokalsamfunn i regionen. Goliat er det første funnet av olje i så langt nord som det kan være lønnsomt å utvinne. Goliat ligger svært nær land, vest for Nordkapp.


De lave temperaturene i Barentshavet gjør naturen sårbar. Kulden gjør at biologiske prosesser går saktere enn andre steder og naturen bruker lengre tid på å reparere seg selv etter forurensing. Nå vil oljeindustrien legge Barentshavet for sine føtter.


Kulde og tidvis ekstremt vær gjør både oljevirksomhet og opprydding etter ulykker i Barentshavet svært utfordrende. Selv om moderne teknologi kan redusere utslipp av olje- og kjemikalier fra oljevirksomhet, finnes det ingen garanti mot uhell og ulykker i forbindelse oljeleting, oljeutvinning og transport av olje langs kysten..

Skjer det en ulykke, vil store natur- og miljøverdier bli ødelagt. Fiskeegg og fiskelarver, som finnes i store mengder i Barentshavet, er svært sårbare for oljeforurensing. Selv ørsmå oljedråper i

fjærdrakten er nok til å ta livet av sjøfugl. Kommer olje inn til kysten trues alt liv i fjæra.


Produksjon og bruk av olje gir også forurensing som fører til menneskeskapte klimaendringer. Sannsynligvis er storstilt bruk av fossile energikilder som kull, olje og gass årsak til en del av stormene, orkanene, flommene og tørken som har rammet lokalsamfunn over hele verden den siste tiden. Ifølge FN-forskerne må klimaforurensingen kuttes med seksti – åtti prosent for å unngå dramatiske klimaendringer som truer livsgrunnlaget til millioner av

mennesker. Derfor er det viktig at man satser på framtidsrettete og miljøvennlige næringer, som utnytting av nye fornybare energikilder, framfor fossil og forurensende oljeutvinning.


Det er svært store hull i vår kunnskap om de biologiske ressursene som finnes i Barentshavet og hvilke effekter olje- og

kjemikalieutslipp vil ha på disse ressursene. En helhetlig forvaltningsplan, basert på grundige konsekvensutredninger, må være på plass før man vurderer om oljeselskapene eventuelt skal slippe til i deler av Barentshavet. I en slik forvaltningsplan

må konsekvenser av oljeutvinning ses i sammenheng med konsekvenser av annen virksomhet Noe annet vil være miljøfaglig uansvarlig og i strid med føre var prinsippet. Vi må bruke den tiden som trengs: både naturen og næringene fortjener det!


Stopp Goliat krever at:

  • Oljefeltet Goliat ikke bygges ut.
  • En helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet må være på plass før man vurderer om oljeselskapene skal kunne slippe til i Barentshavet.
  • Det opprettes petroleumsfrie områder i havområdene fra Lofoten og nordover.
  • Det må legges til rette for utvikling av miljøvennlige næringer som kan gjøre oss mindre avhengig av fossil olje og gass i fremtiden.
Alliansen består av følgende organisasjoner:

Arbeiderpartiets Ungdomsfylking (AUF), Bellona, Fremtiden i Våre Hender, Greenpeace, Kristelig Folkepartis Ungdom (KrfU), Natur og Ungdom (NU), Norges Bygdeungdomslag (NBU), Norges Naturvernforbund (NNV), Norges Naturviterforbund (NAFO), Rød Ungdom (RU), Senterungdommen (SUL), Sosialistisk Ungdom (SU), Unge Venstre, Verdens Naturfond (WWF).