Nyheter

Utsatte høringsfrister og økt åpenhet

Publiseringsdato: 8. mai, 2003

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Bellonas klage over høringsfristen til delutredningen for konsekvenser av skipstrafikk og delutredningen for konsekvenser av ytre påvirkning førte frem og de respektive departementer har utsatt denne til 23. juni slik vi bad om. Samtidig lover Oljeminister Einar Steensnæs full åpenhet rundt arbeidet med forvaltningsplanen for Lofoten-Barentshavet.

Tre av fire delutredninger som skal inngå i den helhetlige forvaltningsplanen for Lofoten-Barentshavet ble mottatt for høring 8. april med høringsfrist 31. mai.


Bellona klagde på høringsfristene fordi det faller bort mange virkedager i dette tidsrommet som følge av helligdager. Bellona mente også at det ved fastsettelse av høringsfrist måtte tas hensyn til at flere delutredninger ble sendt på høring samtidig med samme frist. Dette mente vi var spesielt viktig i og med at listene over høringsinstanser stort sett var sammenfallende for alle delutredningene. Bellona uttrykte derfor bekymring for at den korte tidsfristen ville kunne føre til at enkelte høringsinstanser ville velge å kun uttale seg om én av delutredningene for å gjøre denne faglig sett god. Dette vil være uheldig fordi viktige innspill aldri vil komme med i prosessen.


Utsetter fristen

Bellonas klage over høringsfristen til delutredningen for konsekvenser av skipstrafikk og delutredningen for konsekvenser av ytre påvirkning førte frem og de respektive departementer har utsatt denne til 23. juni slik vi bad om.


Økt åpenhet i prosessen med forvaltningsplanen?

Bellona Web har flere ganger beklaget seg over manglende innsyn i et brev fra Havforskningsinstituttet til Fiskeridepartementet datert 3. april 2002 hvor de kritiserer Olje- og Energidepartementets prosjekthåndtering av delutredningen for petroleumsvirksomhet. I tråd med Oljeminister Einar Steensnæs oppfølging av svar i spørretimen 09. april hvor han lover full åpenhet, er Bellona nå gitt innsyn i det ovennevnte brev. Det er positivt at parter som er interessert i prosessen rundt- og arbeidet med forvaltningsplanen nå forhåpentligvis kan bruke tid og krefter på faglig godt arbeid i stedet for å skrive klager på avslåtte innsynsbegjæringer.