Nyheter

Bellona seier i Snøhvit-tillatelse

Publiseringsdato: 24. juni, 2003

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Statens forurensningstilsyn (SFT) setter krav om at NOx- utslippene fra Snøhvit LNG ikke skal overstige 5 ppm, slik Bellona krevde i sin uttalelse til utslippssøknaden. Bellona har også fått gjennomslag for sitt krav om at overskuddsvarmen fra anlegget skal utnyttes.

SFT har gitt utslippstillatelse for energianlegget til Snøhvit LNG på Melkøya i Hammerfest. Energianlegget skal forsyne LNG-prosessanlegget på Melkøya, Snøhvit-området (offshore) og rørledninger (offshore) med 215 megawatt kraft og 167 megawatt varme. Naturgassen fra Snøhvit skal benyttes som brensel i energianlegget. I denne tillatelsen har SFT gitt Statoil tillatelse til å slippe ut 920.000 tonn karbondioksid (CO2) og 156 tonn nitrogenoksid (NOX) per år.

CO2– utslipp
For CO2 er utslippstillatelsen i tråd med søknaden til Statoil, på 920.000 tonn CO2 per år. Bellona har hele tiden krevd at gasskraftverket på Snøhvit må bygges med CO2– håndtering. Selv om Statoil ikke pålegges å igangsette CO2– håndtering nå, så krever SFT at Statoil tilrettelegger energianlegget for CO2– håndtering, det vil si både for CO2- fangst og for transport/deponering i egnet reservoar.

NOX– utslipp
SFT har fulgt opp Bellonas anbefalinger om at NOx– utslippene i avgassen ikke skal overstige 5 ppm. Samtidig åpner de for at deler av utslippskravet kan oppfylles gjennom reduksjoner av NOx– utslipp hos andre aktører, såkalte tredjepartstiltak, dersom de samtidig legger til rette for selv og kunne oppfylle utslippskravene i fremtiden. Bellona mener at det bare er dersom utslippsgrensene er strengere enn det som følger av BAT (best available techniques)- prinsippet at det kan bli aktuelt med tredjepartstiltak. Fordi IPPC-direktivet (rådsdirektiv 96/61 EF) er rettslig bindende gjennom EØS-avtalen og fordi det stiller strenge krav til konsesjonsbehandling av nye anlegg, er det ikke adgang til å gi utslippstillatelse for NOx som ligger over 5 ppm, som er BAT kravet for denne typen anlegg.

Energiutnyttelse
SFT har stilt krav om at det skal legges til rette for at overskuddsvarmen fra energianlegget skal kunne utnyttes. Dette kravet er også i overensstemmelse med krav fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Bellona er svært fornøyd med at Statoil pålegges og utnytte de store mengdene med spillvarme fra anlegget.