Omfattende kunnskapshull om Lofoten – Barentshavet må tettes

Tanken om å utrede konsekvenser av forskjellige scenarier for området i fremtiden er meget god. Problemet er imidlertid hva som skal være sammenlikningsgrunnlaget for de scenariene som skal studeres. For en rekke av de konsekvensene som skal utredes foreligger det ikke data for nåsituasjonen. Således blir det meningsløst å beskrive hvordan dagens forhold vil bli påvirket frem mot år 2020.

Det er f.eks. svært begrenset kunnskap om bunnforholdene i Barentshavet. Både topografi, flora og fauna er lite kartlagt. Det er også begrenset kunnskap om utbredelsen av viktige sjøfugl, fisk og sjøpattedyr som ikke er av kommersiell interesse.

Det som er viktig er at de kunnskapshullene som avdekkes gjennom arbeidet med forvaltningsplanen og de fire konsekvensutredningene, fører til en aktiv og forpliktende prosess for å høyne kunnskapsnivået før viktige irreversible beslutninger tas for ett av verdens mest ressursrike områder.