Preget av tidspress og faglige mangler?

Konsekvensutredningen Lofoten-Barentshavet

Høringsinstansene har tidligere påpekt store kunnskapsmangler om Lofoten-Barentshavet, og om langtidsvirkninger fra petroleumsvirksomhet vil ha for dette området. Disse manglene vil det ta tid å utrede, og skal regjeringen ha noe som helst troverdighet må den forholde seg til det internasjonalt anerkjente føre-var-prinsippet.

Prosessen som har ledet frem til konsekvensutredningen har vært så preget av hastverk og press fra oljeindustrien, at enkelte forskere har trukket seg fra utredningsarbeidet. Bellona vil be Riksrevisjonen gå kritisk gjennom det som har skjedd.