Snøhvit fortsatt i strid med folkeretten

Statoil har fått tillatelse til å slippe ut 920 000 tonn CO2 og 156 tonn NOx hvor deler av utslippskravet kan oppfylles ved såkalte tredjepartstiltak. Bellona har påklaget vedtaket.

Utslipp av CO2
En virkning av at Snøhvits energianlegg slipper å satse på CO2-fri teknologi er at Norges CO2-utslipp vil øke med 2%. Dette betyr at Norge vil kunne komme til å bryte med forpliktelsene etter Kyoto-protokollen. Snøhvits 2 % vil ha stor innvirkning på Norges samlede utslipp og utgjør et vesentlig bidrag til at utslippene øker. Snøhvit vil derfor være sterkt medvirkende til Norges problematiske forhold til Kyoto.

Utslipp av NOx
Tillatelsen som legger opp til at deler av utslippskravene som er satt for utslipp av NOx kan innfris gjennom reduksjoner hos en tredjemann. Det betyr at Statoil kan slippe ut NOx i sitt gasskraftverk, mens de reduserer utslipp fra f.eks. en gassferge på Vestlandet. Bellona mener denne typen tredjepartsløsninger strider mot såvel EØS-avtalen og forurenser betaler-prinsippet så lenge det er mulig å oppnå hele utslippsreduksjonen ved kilden på Snøhvit.

 

Les klagebrevet ved å klikke på linken under.