Nyheter

Bellona søker om ny utsettelse av høringsfristen

Publiseringsdato: 17. september, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Bellona har nå sendt sin andre klage på høringsfristen til sammensdragsrapporten – Utredning av konsekvenser av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten-Barentshavet (ULB). Vi ønsker denne utsatt med minst tre uker.

Konsekvensutredningen Lofoten-Barentshavet:

Olje- og energidepartementet har tidligere avslått Bellonas søknad om utsatt høringsfrist, med å argumentere mot seg selv. Ut fra begrunnelsen på avslaget virker det som Departementet ikke har vurdert alle sider ved vår argumentasjon, og Bellona søker derfor på nytt om utsatt høringsfrist med i alle fall tre uker. Momentene vi mener OED har oversett er at viktige forskningsresultater presenteres 2 uker etter høringsfristen.

Forskningsprogrammene PROFO (Forurensninger: Kilder, spredning, effekter og tiltak) og PROOF (Langtidsvirkninger av utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten) vil 14. og 15. oktober 2003 fremlegge ferske forskningsresultater fra de forskningsfeltene de dekker. Disse forskningsfeltene er meget sentrale i forhold til konsekvensutredningen da det knytter seg stor usikkerhet til disse problemstillingene. Særlig har det vært fokus på langtidsvirkninger av utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten i forbindelse med slik aktivitet i nordområdene. Bellona ser det som naturlig at høringsfristen utsettes til rimelig tid etter at evt. nye forskningsresultater på så sentrale tema foreligger.

— Vi ber nå om en fristutsettelse på minst tre uker, fordi forskningsresultatene som foreligger etter høringsfristen er svært sentrale, sier juridisk rådgiver i Bellona, Christine Karlsen.