Nyheter

Rogass-prosjektet bør ikke få konsesjon

Publiseringsdato: 8. september, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Bellona har i dag levert en høringsuttalelse til Lyse Gass AS sin søknad for tillatelse etter forurensingsloven til Rogass-prosjektet, og mener det ikke bør gis konsesjon.

Naturgass:

Rogass-prosjektet er et forsynings- og distribusjonsanlegg for naturgass i Rogaland fylke som Lyse Gass AS står bak. Konsesjonssøknaden etter forurensingsloven gjelder forsyning og distribusjon av inntil 70 mill. Sm3 gass per år.

Bellona mener Rogass-prosjekter er skadelig for miljøet, undergraver satsingen på miljøvennlig energiomlegging, er lite fremtidsrettet og dårlig sysselsettingspolitikk og derfor ikke bør igangsettes. Lyse Gass har ikke i sin konsesjonssøknad presentert noe som skulle tilsi at det bør gis konsesjon til Rogass-prosjektet.

Hovedmomentene i argumentasjonen er:

CO2-utslippene vil øke med 65 prosent
De miljømessige sidene ved dette prosjektet er allerede gjennomgått. I rapporten ”Bruk av naturgass på Jæren – potensialet for bruk og miljøkonsekvenser” utført av Asplan Viak på oppdrag fra SFT tidligere i år, slås det fast at en gjennomføring av Rogass-alternativet vil føre til en utslippsøkning av CO2 på 65 prosent. Rogass-alternativet vil også ha en stigende kurve av CO2-utslipp fram til 2020 (siste år i prognosen) med et utslipp på 250 000 tonn CO2. Når det gjelder NOx er den forventede økningen i NOx-utslippene ved stasjonær forbrenning på 41%. Både utslippene av i CO2 og NOx vil altså øke, og på dette grunnlaget bør ikke Rogass-prosjektet få konsesjon.

Det er utarbeidet bedre alternativ
Miljøalternativet fra Jærrådet. Dette alternativet baserer seg på økt satsing på energisparing, varmepumper, bioenergi og vindenergi. Rapporten viser at blir dette tatt i bruk vil CO2-utslippene bli redusert med 50 prosent i forhold til dagens nivå, samtidig som etterspørselen på strøm vil stabilisere seg på dagens nivå.

Feil å argumentere med globale utslipp
I følge konsesjonssøknaden vi de globale utslippene bli redusert med omlag 26 000 tonn/år som følge av en substisusjon av importert elektrisitet, mens de lokale utslippene av CO2 vil øke med omlag 200 tonn/år. Dette argumentet er feilaktig fra Lyse Gass sin side, ettersom de landene hvor vi importerer hovedtyngden av kraft fra, i likhet med Norge, har ratifisert Kyoto-protokollen. Globale utslipp reguleres gjennom Kyoto-avtalen nettopp ved at de enkelte landene tar ansvar for egne utslipp. Lyse Gass’ utslipp tilfaller det norske CO2-regnskapet utelukkende som en økning, og er derfor en uønsket strategi.

Undergraver Stavangers klima og energiplan
Stavanger kommune har utarbeidet en klima- og energiplan som inneholder et mål om å redusere klimagassutslippene fra stasjonære kilder med 30 prosent fra 2000 til 2010. En rapport fra Asplan Viak viser at ingangsetting av Rogass-prosjektet umuliggjør å oppnå dette målet.

Veksthusnæringen ikke holdbart alibi
Lyse Gass har allerede inngått avtaler med bl.a. veksthusnæringen om leveranser av naturgass. Dette brukers som ”miljøalibi” fordi veksthusene har store oppvarmings- og lysbehov, og CO2 brukes som gjødning. Av de totale utslippene er det kun en svært liten del av CO2-utslippene som blir brukt til gjødning i drivhus. Det er derfor viktig at man ved behandling av konsesjonssøknaden ikke lar seg lure av en slik fremstilling av naturgass som miljøvennlig.

Byggingen er startet
Til tross for at konsesjonssøknaden er til behandling startet leggingen av 48 kilometer gassrør til distribusjonen fra Kårstø til Risavika 15. 08. 03. Lyse har også allerede nå, i følge deres nettsider, inngått kontrakter for nærmere 280 GWh. En slik framgangsmåte der man skaffer seg de nødvendige tillatelser til bygging og så, i etterkant, søker om konsesjon, er en ikke uvanlig, men etter vårt syn ikke ønskelig fremgangsmåte.

Selve anlegget har også utslipp
Det er viktig å påpeke at det ikke bare er selve bruken av gass som fører med seg miljøskadelige utslipp. I forbindelse med selve anlegget er det knyttet noen momenter å merke seg når det gjelder utslipp. Andre, mer miljøvennlige, energibærere har ikke slike utslipp og faremomenter som følge av sin distribusjon

Legger opp til gassbasert industri
Det er i søknaden forutsatt å levere ca 178 GWh gass til bruk i ny næringsvirksomhet i 2013. Dette vil bety økte lokale/regionale utslipp i størrelsesorden 35 000 tonn CO2 og 45 tonn NOx. Ved å bygge ut denne nye næringsvirksomheten med en annen energibærer enn gass kan man oppnå store utslippsbesparelser og legge til rette for en regional satsing på fornybar energi.I disse tallene er det ikke inkludert eventuell realisering av større gassbasert industri. Bellona mener et ferdig utbygd nett for forsyning og distribusjon vil gjøre det attraktivt å bygge ut slik industri som f.eks. gasskraftverk med de utslippsfølger det vil ha.

Utbygging av et gassdistribusjons- og forsyningsnett er skadelig for miljøet og undergraver satsingen på alternative, miljøvennlige energikilder. Til Stavanger Aftenblad 15.08.03 sier administrerende direktør Bjørn Torkelsen i Lyse Gass at ”.. konsernet har en tildelt målsetning med satsingen på naturgass, nemlig økt næringsutvikling og miljøsatsing i regionen”. Bellona mener denne argumentasjonen ikke holder mål. Mål om miljøsatsing og næringsutvikling nås med helt andre virkemidler enn å satse på naturgass.

Les hele høringsuttalelsen ved å bruke linken nederst på siden.