Nyheter

Steensnæs biter seg selv i halen

Olje- og energiminister Einar Steensnæs.
Jan Larsen / OED

Publiseringsdato: 9. september, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Olje- og Energidepartementet gjør et hallingkast av en argumentasjon når de avslår Bellonas søknad om forlenget høringsfrist av Utredning av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten – Barentshavet (ULB).

Konsekvensutredningen Lofoten-Barentshavet:

Steensnæs har sjekket egne hjemmesider
Forut for at ULB ble sendt på høring var alle delrapportene denne består av kjent, og som en av flere miljøorganisasjoner kom Bellona med synspunkter på disse.

Den gangen sutret Steensnæs over at miljøvernere kommenterte konsekvensutredningen før den var offentliggjort. Bellona gjorde da statsråden oppmerksom på at alt materialet lå publikumsvennlig og lett tilgjengelig på OEDs hjemmesider. Dessuten ble det presentert på en konferanse 1. og 2. april.

Det virker som om Steensnæs nå har kikket på departementets hjemmesider og funnet ut at dette stemmer, for i avslaget på søknaden om utsatt høringsfrist er grunngivingen:

”Siden midten av mai har alle grunnlagsstudiene vært tilgjengelige på OEDs nettsider slik at alle interesserte skulle få anledning til å sette seg inn i disse.”

Tidspress og mangler
Bellona søkte om denne utsettelsen fordi konsekvensutredningen så langt har vært preget av hastverk og tidspress, og det er nødvendig med ekstra tid for å sette seg grundig inn i alle delstudiene som inngår i sammendragsrapporten, og kommentere disse konstruktivt.

Høringsfristen bør også utsettes fordi arbeidspresset på de institusjonene som arbeider med forvaltningsmessige spørsmål relatert til områdene i Lofoten-Barentshavet har vært enormt med sammenfallende høringsfrister for utredningsprogrammene for fiskeri, skipstrafikk og ytre påvirkning, samt høringsfrist på regional konsekvensutredningen for petroleumsvirksomheten i Norskehavet. Umiddelbart etter at tidsfristen for delrapportene gikk ut sendes konsekvensutredningen på høring, noe som gjør at mange av høringsinstansene får kapasitetsproblemer. Dette kan føre til at viktige innspill og faglig gode uttalelser ikke kommer fram.

Et tredje moment som taler for at høringsfristen bør utsettes er at forskningsprogrammene PROFO (Forurensninger: Kilder, spredning, effekter og tiltak) og PROOF (Langtidsvirkninger av utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten) vil 14. og 15. oktober 2003 framlegge ferske forskningsresultater for de forskningsfeltene de dekker. Disse forskningsfeltene er meget sentrale i forhold til konsekvensutredningen da det knytter seg stor usikkerhet til disse problemstillingene. Særlig har det vært fokus på langtidsvirkninger av utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten i forbindelse med slik aktivitet i nordområdene. Bellona ser det som naturlig at høringsfristen utsettes til rimelig tid etter at evt. nye forskningsresultater på så sentrale tema foreligger.

— Åpenhet og involvering, eller?
Inspirert av at Steensnæs i avslaget på forlenget høringsfrist avslører at han tar Bellonas surfetips på alvor har vi nå laget et oversikt over gangen i utredningsarbeidet om petroleumsvirksomhet i Lofoten – Barentshavet, et arbeide OED omtaler på følgende måte: ”I arbeidet med ULB har åpenhet og involvering av berørte aktører hele tiden vært sentralt.”