Nyheter

Petroleumsframtiden avhengig av FoU

Publiseringsdato: 21. oktober, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Da oljebransjen forrige uke samlet seg for å diskutere norsk petroleumstrategi for det 21. århundret var dette med stor fremtidstro og optimisme. CO2-deponering ble utpekt som gamle oljebrønners livsforlenger.

 

OG21:

 

 

Anledningen til bransjetreffet var at den nasjonale teknologistrategien OG21 (Oil and Gas in the 21st Century) la fram status quo for sitt arbeid. Dette ble presentert i form av rapporter, en for hver av 9 teknologi-målområder (TTA).

Økt verdiskaping
OG21 kom i stand på bakgrunn av et initiativ fra Olje- og energidepartementet, og skal utarbeide en langtidsstrategi for å stimulere til økt verdiskaping og konkurransefortrinn i olje- og gass industrien. Utfordringene er å fylle gapet mellom forvitringsbanen og utviklingsbanen, som forumet tidligere har beskrevet som sannsynlige scenarier for utviklingen i petroleumsindustrien i årene framover.

Olje- og energiminister Einar Steensnæs åpnet forumet med å understreke betydningen av FoU som en viktig, men ikke den eneste, suksessfaktor for å kunne oppnå en langsiktig utviklingsbane. Steensnæs identifiserte hovedutfordringene man nå står overfor som ressurstilgangen, aktivitetsnivået og kostnadsnivået. Per i dag har vi en situasjon der man må utnytte de modne ressursene, samtidig som man må takle overgangen fra få store, til mange små, felt. Den siste tiden har man opplevd redusert leteaktivitet, færre brønner og et betydelig fall i investeringsnivået. Som initiativ for å håndtere dette påpekte Steensnæs at det er foreslått tiltak på områder som arealtilgang, leting etter, og utnyttelse av småfelt og senfaseproduksjon.

I tillegg til å identifisere utfordringene benyttet også Steensnæs anledningen til å berømme norsk teknologieksport og mente at grunnlaget for norsk suksess ute må legges her hjemme. I den forbindelsen kom statsråden inn på de 30 millionene som er avsatt i høstens statsbudsjettforslag til opprettelsen av det brukerstyrte forskningsprogrammet PETROMAX.

I likhet med flesteparten i salen fokuserte Steensnæs på at det må en FoU-satsing til innen petroleumsindustrien om man skal takle morgendagens utfordringer. Årets forslag til statsbudsjett innebærer en 25% økning i bevilgningene til petroleumsforskning, men selv om dette er en kraftig prosentvis økning, er ikke summen av kroner og øre noe statsråden ville påberope seg å være så alt for stolt over.

Asset Forum for ny teknologi
Steensnæs hadde også sett seg lei på at det som regel tar all for lang tid før nyutviklet teknologi faktisk blir tatt i bruk. For å få ny teknologi og utstyr testet ut og i bruk på norsk sokkel raskere, har Steensæs nå opprettet Asset Forum. Dette skal være et forum der bransjen samler seg om teknologiske løsninger som er i alles interesse, og skal ledes av Statoils konserndirektør for teknologi, Terje Overvik. Dette forumet skal sørge for at ny teknologi tas i bruk når den er klar for pilot- eller demoutprøving, og skal gjøre at bransjen løfter blikket opp fra sitt eget selskap og spesialfelt. Ofte ser man at nyutviklet utstyr blir stående på land fordi man kvier seg for å ta det i bruk av økonomiske årsaker. Fordi utprøvingen av nytt utstyr kan koste en dags produksjon tas det ikke i bruk. På lang sikt kan det selvsagt koste mye mer å ikke ta slike sjanser. Asset Forum skal være en felles pådriver som gjør at man tørr å ta nyvinningene i bruk.

Som en liten oppsummering var Steensnes sin beskjed til bransjen at vi er i olje- og gass alderen, og vi skal planlegge for en framtid innen denne. Dette er ikke en solnedgangindustri!

– Flere områder, raskere.
Også Fremskrittspartiets formann Carl I. Hagen var til stede på konferansen, og han tok kraftig til orde for at man nå må satse på FoU innen petroleumsindustrien, og at man må legge forholdene til rette her hjemme for økt aktivitet. Hagen var glad for alle nye leteområder og tildelinger, og vil ha en ytterligere økning i leteaktiviteten. – Flere områder, raskere, var FrP-formannens budskap. Et av tiltakene Hagen foreslo for å styrke FoU innen petroleum var et eget fond. Ved å ta 10 milliarder av oljefondet til et eget petroleums FoU-fond, og la avkastningen av dette gå til brukerstyrt FoU vil man få en bedre industri, mente han.

Rolf Terje Klungland fra Arbeiderpartiet fulgte opp med å si at dette var et ganske så fornuftig forslag, og uttrykte skuffelse over at det ikke var funnet plass til et slikt fond i statsbudsjettet. Klungland var også opptatt av å se FoU-satsingen i et historisk perspektiv og påpekte nedadgående kurver innen dette hver gang Bondevik har sittet med regjeringsmakten.

Steensnæs mante til edruelighet
I paneldebatten mellom de tre politikerne gikk Carl I. Hagen sterkt ut og kritiserte de særnorske reglene for CO2-utslipp og CO2-rensing, som etter hans mening er årsakene til at konsesjonshaverne for gasskraftverk ikke tør å satse fullt ut. Han mente også at det er helt feil av Norge å nøle med å bygge ut Barentshavet, og at vi med dette bare gjør det mer attraktivt for russiske interesser å bygge ut. – Vi lytter mindre til miljøbevegelsen enn til industrien, mens andre lytter mer på de ropende, skrikende miljøorganisasjonene – derfor er det forskjell på oss!, sa Hagen.

Steensnes på sin side mante til edruelighet og ba salen ikke undervurdere de krefter som kjemper for et rent hav og trygghet for sine jobber i andre sektorer enn i oljebransjen. – Man må gå fram med forstandighet, og utredningene omkring Lofoten og Barentshavet er helt nødvendige, og ikke et onde, sa Steensnes. Han var også uenig med Hagens grunngiving for at de tre konsesjonene for gasskraftverk ikke hadde ført til utbygging. Det er ikke CO2-avgiftene som stopper utbygging, men det faktum at gassen pr. i dag ikke kan konkurrer med el-kraft på pris.

– Vi er på høyden i olje og gass alderen
Etter at politikerne hadde debattert ferdig gjorde Terje Overvik fra Statoil opp status for OG21-arbeidet. Ut fra strategisamarbeidets mål om å frambringe ny teknologi og kunnskap som skal sikre lønnsom og miljøvennlig utvikling av ressursene på norsk kontinentalsokkel, mente Overvik man hadde satt seg ambisiøse, men ikke uoverkommelige mål. Som eksempel på disse målene nevnte han å redusere CO2-utslippene på norsk sokkel med 30% i forhold til dagens nivå, samt null-utslipp til sjø. Heller ikke Overvik var fornøyd med dagens nivå på forskningsmidler, og ville at OG21 skal påvirke rammebetingelsene for disse. Fra dagens 100 millioner må forskningsbevilgningene opp til 300 millioner på kort sikt, og etterhvert videre opp til 600 millioner. Han mente at Norge nå er på høyden av olje- og gass alderen og at utfordringene er å bli der, og få en ytterligere vekst.

Når det gjaldt Steensnæs sitt initiativ med opprettelsen av Asset Forum sa Overvik (som også skal lede forumet) at industrien selv har ansvaret for å ta i bruk og implementere ny teknologi, og at Norsk sokkel i så måte er helt i front med dette.

I tillegg til Overviks generelle oppsummering av OG21s arbeid ble også rapportene til de ni innsatsgruppene presentert. Tre av disse går på miljø og gass, og alle tre konkluderer med at EOR (Enhansed oil Recovery) er viktig for å øke levetiden til gamle oljefelt.

Utfordring med fjerning av plattformer
Da delrapporten ”Null skadelige utslipp til sjø” ble presentert ble denne kritisert av salen for sitt manglende fokus på miljøutfordringene ved akutte utslipp. Også problemene omkring fjerning av plattformer og håndtering av de oppsamlede miljøgiftene i og rundt disse var ikke godt nok belyst. Ordstyrer Bjørn Sundt fra Norsk Hydro fulgte opp, og var enig i at dette må tas fatt i, og påpekte at staten har forpliktet seg til å ta 8% av kostnadene med fjerning av plattformer. Ola Lindefjeld fra Conoco Philips, som har ledet arbeidet med delrapporten, påpekte og at man i arbeidet har hatt for knapp tid til å gjøre en ordentlig gapsanalyse. Rapportpresentasjonen ble avsluttet med å helle litt kaldt vann i blodet på de fremmøtte ved å slå fast at Norge nok ikke ligger så langt framme på miljøsiden som vi ofte gir utrykk for.

CO2-håndtering nøkkelen til utslippsreduksjoner
Andre rapport i Miljø/gass segmentet var ”30% reduksjon av skadelige utslipp til luft” der det ble slått fast at CO2-håndtering er en nøkkel til at dette målet skal kunne oppnås. Selskapene må samarbeide om dette, og det haster. En av de største utfordringene er å koordinere arbeidet, både mellom industri og politisk miljø, og selskapene i mellom. Denne rapporten fikk også noe kritikk fra salen ettersom fornybar energi ikke er nevnt. Representanter fra underleverandørene (trolig ikke helt uhildet av egne interesser) trakk også fram bruk av fornybart ved elektrifisering offshore og da spesielt flyterkonsepter til vindmøller. Rapporten skisserer videre innsatsområder som å få med myndighetene i arbeidet og få etablert faste disipliner lik Demo 2000. En fornuftig økonomisk ramme for å få en løsning på utslippene anslås til bevilgninger på rundt 200 millioner i året i 10 år. Konklusjonen i rapporten er at det ikke er mulig å nå målet om 30% reduksjon med dagens opplegg, men at det er fullt mulig med den medisin rapporten foreskriver.

CO2 til meroljeutvinning
Rapporten om Konkurransekraftig gass slo fast at det største verdiskapningspotenisalet man i dag ser er å bruke CO2 til merutvinning av olje – EOR. Dette må felt-testes innen 2006 for det er feltene er i en fase der de trenger dette for å forlenge sin levetid. Per i dag er 40-60% av gassreservene ”stranded gass” dvs. gass som enten ikke er økonomisk å pumpe fra felt der oljeproduksjonen er slutt, eller gass i isolerte felt uten infrastruktur. M.a.o. gassforekomster som anses som ulønnsomme å utvinne. Rapporten slår fast at om disse gassreservene skal kunne tas i bruk må det ny teknologi til.

Bellona påpekte at man i denne rapporten ikke har sett på produksjon av hydrogen fra naturgass, og fikk støtte for dette fra ordstyrer Bjørn Sundt. Sundt mente at hydrogenbilene kommer til å entre markedet rundt 2010, og at Norge som gassnasjon må posisjonere til å være der når dette skjer. Spesielt må man være klar med teknologi for å skille hydrogen fra naturgass når markedet åpner seg mente Sund. Heller ikke hytan dvs. en blanding mellom naturgass og hydrogen er omtalt i rapporten. Geir Vollsæter fra Norske Shell, som har vært koordinator for rapporten, mente at fremtidig bruk og produksjon av hytan ble ivaretatt av myndighetene gjennom det nedsatte Hydrogenutvalget. Tilhørerne i salen mente likevel det hadde vært naturlig at bransjen selv så på dette.

Mer informasjon om OG21, både hovedrapporten og delrapportene, finnes på deres hjemmeside www.og21.org