Nyheter

Regjeringen må satse på CO2-deponering

Publiseringsdato: 25. november, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Bellona ber i et åpnet brev til Olje- og energiminister Steensnæs at han vektlegger de dokumenterte mulighetene som finnes for bruk av CO2 til å forlenge levetiden på oljeutvinning fra eksisterende felter, når det totale aktivitetsnivået og eventuell oljevirksomhet i nordlige områder skal vurderes.

 

 

 

Bellona mener CO2-deponering er nødvendig og riktig for å håndtere våre energi og klimautfordringer. Det er kjent og utprøvd at injeksjon av CO2 i oljefelter, som har nådd en viss modningsgrad i sin produktive levetid, vil forlenge denne og kunne øke utvinningen med ytterligere 5-10% i forhold til de opprinnelige reservene. Dette kalles meroljeutvinning (Enhansed Oil Recovery, EOR).

Må komme i gang nå
I steden for å forhaste seg å åpne nye områder har Norge mye å tjene på å søke å utnytte olje- og gassressursene i eksisterende områder. Tiden er her en avgjørende faktoren, og bruken av CO2 til meroljeutvinning må komme i gang . Dette fordi de aldrene feltene nå kan risikere å bli bygget ned og installasjoner fjernes før CO2 er tilgjengelig. Spesielt ser Bellona stort potensiale i å forlenge driften av f.eks. Gullfaks dersom nok CO2 kan fremskaffes raskt nok. Dette kan realiseres ved å se dette prosjektet i sammenheng med Snøhvit og Sleipner. Bellona mener det også er store muligheter på Tampen-området, som vil kunne drives i mange år dersom nok CO2 fremskaffes.

Enormt potensiale
Den tilgjengelige mengden CO2 som kan benyttes til meroljeutvinning på norsk sokkel er i størrelsesorden 240-360 millioner tonn. En full utnyttelse av dette enorme potensialet kan gi en økonomisk merverdi på 300-400 milliarder kroner. I tillegg vil dette gi et betydelig bidrag til oppfyllelsen av Norges Kyoto-forpliktelser. Imidlertid er flere av de oljefeltene der denne teknikken kan anvendes, truet av nedstengning. Beslutninger om avvikling av flere felt er nært forestående. Det er derfor av stor betydning at arbeidet med å legge til rette for bruk av CO2 kommer raskt i gang.

Miljøstiftelsen Bellona ber Olje- og energidepartementet om å etablere en handlingsplan som umiddelbart går videre med å se på mulighetene for:

  • Utbygging av infrastruktur for CO2– transport rundt Nordsjøbassenget.
  • Gullfaks som pilot for CO2 til meroljeutvinning
  • Bruk av CO2 fra Snøhvit på Gullfaks
  • Benytt CO2 fra Sleipner til meroljeutvinning på Gullfaks
  • Etablering av infrastruktur for håndtering av CO2 fra landanlegg for prosessindustri og energiproduksjon
  • Reduksjon av CO2 utslipp fra offshoreinstallasjoner gjennom elektrifisering fra land
  • Bruk av lov for å regulere CO2-utslipp.
  • Revisjon av London-konvensjonen og OSPAR.
  • EØS-avtalens muligheter for statsstøtte til CO2-håndtering fra industri og kraftproduksjon

Regjeringen må ta overordnet initiativ
Flere viktige elementer i en fremtidsrettet energi-, nærings- og miljøpolitikk nærmer seg nå et kritisk tidspunkt for koordinerte initiativ og utarbeidelse av konkrete handlingsplaner for håndtering av CO2. Det er avgjørende at Regjeringen nå tar et overordnet initiativ og samordner de mange nye fremskritt og opplysningene som er fremkommet den senere tid i forskjellige utredninger og studier. Regjeringen må bidra til etableringen av en teknologisk og økonomisk handlingsplan for å realisere denne unike mulighet til å kombinere løsning på miljøutfordingene med industriell og teknologisk utvikling. Det er sannsynligvis store samfunnsmessige gevinster å hente ut ved kommersiell realisering av denne type løsninger. Vi vil i denne sammenheng peke på det arbeidet som pågår i OG21, og ser det som naturlig å be om at dette arbeidet blir videreført av OG21 og eventuelt konkretisert i OEDs regi.

Bellona ber derfor departementet vektlegge de mulighetene som den senere tid har blitt dokumentert for bruk CO2 for å forlenge levetiden på oljeutvinning fra eksisterende felter når det totale aktivitetsnivået og eventuell oljevirksomhet i nordlige områder skal vurderes. Videre synes vi det ville vært svært spennende og forhåpentligvis nyttig for begge parter om Bellona ble invitert til samarbeid med Regjeringen om dette området.