Nyheter

Ulovlig midlertidig gasskraftverk

Publiseringsdato: 12. januar, 2004

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Det midlertidige gasskraftverket som planlegges på Tjeldbergodden strider mot EØS-avtalen, og dermed også mot norsk lov, og kan derfor ikke gis tillatelse slik Statnett har søkt om.

Det ble også forrige vinter søkt om utslippstillatelse og konsesjon for midlertidig gasskraftverk. Bellona klaget på denne anleggskonsesjonen, men fordi tiltaket ble trukket tilbake på grunn av prosjektets dårlige økonomi, ble ikke klagen behandlet. Bellona var den gang meget skeptisk til de forurensningsmessige ulempene dette gasskraftverket medførte. De samme anførslene kan gjøres gjeldende i dag da årets utgave har de samme tekniske spesifikasjoner og dermed også stort sett de samme forurensningsmessige ulempene som fjorårets. Bellona er av den oppfatning at tillatelse til det omsøkte midlertidige gasskraftverket verken kan eller bør gis. Dette grunnes blant annet på følgende:

  • Uforenelig med IPPC-direktivets krav om anvendelse av ”Best Available Techniques” (BAT) når det gjelder utslipp av NOx.
  • Uforenelig med LCP-direktivet for store forbrenningsanlegg når det gjelder utslipp av NOx.
  • Uforenelig med forurensningslovens krav om anvendelse av beste tilgjengelige teknikker (BAT) når det gjelder utslipp av NOx.
  • Uforenelig med forskrift om grenseverdier for støy.