Nyheter

Snøhvit, ikke noe nullutslippseventyr

Publiseringsdato: 2. februar, 2004

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Statoils søknad om utslippstillatelse for boring og brønnoperasjoner på Snøhvit viser at teknologien og de geologiske formasjonene i området umuliggjør null utslipp. Snøhvitprosjektet er dermed selve beviset på at petroleumsvirksomhet i dette området er umulig med de forutsetningene som Regjeringen legger til grunn om null utslipp.

Snøhvit er det nyeste petroleumsprosjektet på norsk sokkel og dermed også det feltet med de nyeste teknologiske løsningene. Snøhvitfeltet er også det eneste petroleumsprosjektet i det meget sårbare og kontroversielle Barentshavet. Oljebransjen med Statoil i spissen gjør alt de kan for å presse Regjeringen til å godta økt virksomhet i Barentshavet og andre særlig sårbare områder som f.eks. Lofoten.

Regjeringen har satt som et forutsetning for en slik aktivitet at den medfører null utslipp til sjø. Med dette mener de at det ikke skal finne sted utslipp av produsert vann, borekaks og –slam fra boring ved normal drift. Oljeselskapenes massive tilsvar til dette er at det ikke er noe problem med dagens teknologi, bare de får slippe til og vise hva de er god for.

Dårlig søknad
Nå har det seg altså slik at de har fått slippe til –på Snøhvit. Det ble vedtatt at dette feltet skulle gis særbehandling og godkjennes før det ble tatt stilling til evt. videre aktivitet i området. Man burde derfor forvente at dette splitter nye feltet som ikke skal være i produksjon før i 2006, vil benytte denne nye null utslippsteknologien. Det ville være den beste søknaden Statoil kunne gjøre for å slippe til i dette forlokkende området.

I steden sender Statoil inn en søknad til SFT hvor de ber om å få lov til å slippe ut flere hundre tonn med kjemikalier og borekaks. Borekaks er den steinmassen som bores ut av borehullet (sagflis), den inneholder borevæske og slammer ned havbunnen. Borekaks er derfor særlig skadelig for bunnorganismer og koraller. To metoder er blitt pekt på for å oppnå null utslipp av borekaks – re-injeksjon eller ilandføring.

Oi, det er visst dårlig vær
Statoil begrunner utslippet av kaks med at det ikke finnes egnede formasjoner for re-injeksjon av kaks på Snøhvitfeltet. Ilandføring mener de også er umulig utfra den eksisterende teknologi og metode. Blant annet peker de på at værforholdene i området vanskeliggjør ilandføring.

Bellona har hele tiden pekt på at det per i dag ikke finnes nullutslippsteknologi og at værforholdene er spesielle i nordområdene slik at det er umulig å drive petroleumsvirksomhet uten utslipp. Nå er det på tide at myndigheten tar det inn over seg at hele forutsetningen for petroleumsvirksomhet i nord brister.

Det er derfor en stor skandale at Regjeringen sist fredag lyste ut områder rundt Snøhvit. At det i pressemeldingen påpekes at Regjeringen forutsetter at kravene om nullutslipp til sjø ved normal drift blir overholdt viser dessverre bare at de ikke har en anelse om hvordan virkeligheten faktisk er etter at oljenæringa har holdt sine festtaler, betalt de dyre middagene og fått sine tillatelser. Dessverre er det de som også forvalter et av verdens mest sårbare og ressursrike områder –i takk-for-maten-talen.