Nyheter

SFT må setje ned foten overfor Hydro

Publiseringsdato: 18. august, 2004

Skrevet av: Hanne Bakke

Hydro sin søknad om utsleppsløyve ved prøveboring i Barentshavet overbeviser ikkje. Søknaden har så store manglar at SFT ikkje med nokon fagleg grunngjeving kan tillate leiteboring

Barentshavet:

Bellona og Natur og Ungdom leverte i går ei felles høyringsfråsegn til Statens forurensingstilsyn (SFT) om Hydro sin søknad om utsleppsløyve i samband med leitebrønn 7220/6-1 i Barentshavet. I denne vert det understreka at Hydro bør ikkje få løyve til leiteboring i Barentshavet m.a. fordi søknaden ikkje inneber null utslepp til sjø.

Bellona og Natur og Ungdom ber også om ein ny handsaming av utsleppsløyvet, med ein ny høyringsrunde der utrekningane i analysen vert gjort reie for og der ein viser til kva kjelder Hydro har nytta.

Bellona og Natur og Ungdom krev:
– Det må ikkje gjevast løyve til leitebording i Barentshavet.
– Ved ein eventuell leitebording må konsekvensane greiast ut før SFT kan vurdere å gje løyve.
– Før utsleppssøknaden til Hydro kan vurderast må den sendast ut på ny høyring der Hydro viser til kva kjelder dei har nytta og greier ut om utrekningane.
– Null utslepp må tyde ingen utslepp. Det kan ikkje bli gjeve løyve til dei utsleppa Hydro har søkt om.
– Oljevernberedskapen er per dags dato ikkje god nok på grunn av faktorar som kulde, mørke og is. SFT må krevje ein kraftig betring av oljevernutstyr dersom det vert gjeve løyve til leitebording.