Nyheter

Snøhvit bør ikke spesialbehandles

Publiseringsdato: 20. august, 2004

Det må stilles de samme utslippskravene til Snøhvit som til eventuelt nye prosjekter i Barentshavet. Føre-var prinsippet må gjelde og følgelig må Miljøverndepartementet omgjøre SFTs tillatelse til utslipp av borekaks.

Bellona og Natur og Ungdom leverte denne uken en felles klage på SFTs vedtak om utslipp ved boring på Snøhvit.

Bellona og Natur og Ungdom mener at Snøhvit bør oppfylle de føringene som ligger i utredning av konsekvenser av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten og Barentshavet, (ULB). Der står det at petroleumsvirksomhet i dette området skal skje ved null utslipp til sjø under definisjonen null utslipp av produsert vann, samt borekaks og –slam fra boring ved normal drift. I ULBen er dette lagt inn som en forutsetning for all petroleumsvirksomhet i dette området, og det påstås hardnakket fra blant annet oljebransjen at dette ikke er et teknologisk problem.

SFT skriver i sitt vedtak at det er satt strengere utslippskrav i Barentshavet enn resten av norsk sokkel er på grunn av en streng føre-var holdning. Bellona og Natur og Ungdom mener at dette prinsippet om føre-var må vektlegges når det gis utslippstillatelse til det første petroleumsprosjektet i Barentshavet. Vi kan ikke forstå hvorfor det skal være andre utslippskrav for Snøhvit enn for eventuelle nye prosjekter i Barentshavet.