Nyheter

Anmodning om forlenget klagefrist og begjæring om innsyn i dokumenter i forbindelse med samtykke f

Publiseringsdato: 30. november, 2004

Anmodning om forlenget klagefrist og begjæring om innsyn i dokumenter i forbindelse med samtykke for Statoils boring av brønn 7227/11-1S

 

Petroleumstilsynet
Postboks 599
4003 Stavanger

30/11-2004

Anmodning om forlenget klagefrist og begjæring om innsyn i dokumenter i forbindelse med samtykke f

Anmodning om forlenget klagefrist og begjæring om innsyn i dokumenter i forbindelse med samtykke for Statoils boring av brønn 7227/11-1S

 

Vi viser til vedtak om samtykke datert 10.11.04 og publisering på nett 15.11.04. Klagefristen er tre uker fra vi er gjort kjent med vedtak. Det vil si 06.12.04. Det at klagefristen utløper 06.12.04 ble bekreftet i telefonsamtale med Torunn Jørgensen 30.nov. Natur og Ungdom og Miljøstiftelsen Bellona ber om at klagefristen på samtykke til Statoils boring av brønn 7227/11-1S utvides med fire uker, jfr. forvaltningslovens § 29,4.ledd.

Arbeidspresset i forbindelse med saker relatert til oljeboring i nord er ekstremt høyt denne høsten. Vi vil i denne forbindelse vise til at klagefrist på utslippstillatelse for Snøhvit LNG 25.10.04, klagefrist på utslippstillatelse til Hydros boring 7220/6-1 var 17.11.04, klagefrist på samtykke til Hydros boring var 19.11.04, frist på ytterligere kommentarer til klage på samtykke var 23.11.04, frist for kommentarer til Statoils klage på utslippstillatelse på Snøhvit LNG 25.11.04, høringsfrist for utslippssøknad for Statoils boring på 7131/4-1 var 29.11.04 og klagefrist på samtykke og utslippssøknad for brønn 7227/11-1S er 06.12.04. I tillegg til at vi må begjære innsyn i en rekke dokumneter og gjennomgå disse. Vi sitter med begrensede ressurser og er således avhengig av at forvaltning gir tilstrekkelig med høringstid og klagefrist.

Det er kompliserte faglige spørsmål knyttet tillatelse for samtykke. Vi som miljøorganisasjoner trenger tid til å kunne sette oss godt nok inn i vedtaket og underlagsmaterialet. Dersom klageadgangen skal være reell er vi avhengig av at vi gis god nok tid.

Vi vil også be om innsyn i vedtak om samtykke til boring av brønn 7227/11-1S. Vi ønsker også innsyn i Statoils søknad til samtykke og vedleggene som følger med søknaden, jfr. offentlighetslovens §2.

Miljøstiftelsen Bellona og Natur og Ungdom ber om at klagefristen utvides med fire uker, og ber samtidig om innsyn i sakens dokumenter.

____________________
Guro Hauge
Fagmedarbeider i Natur og Ungdom og Bellona